ثبت نام http://kalaghperes.ir 2018-09-23T21:29:07+01:00 text/html 2018-09-05T16:48:43+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh سایتهای برتر http://kalaghperes.ir/post/40 <br><font class="text4"><div><br><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دامنه ها </span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><a href="http://adakit.ir">adakit.ir<br></a></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://almasshoping.ir">almasshoping.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://aliabad-samacollege.ir">aliabad-samacollege.ir</a></span></span>&nbsp; &nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://persianissimo.ir">persianissimo.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://rashtcemetery.ir">rashtcemetery.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kafetakhfif.ir">kafetakhfif.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://axnew.ir">axnew.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmicronet.ir">iranmicronet.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://astaraonline.ir"> astaraonline.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://atenas.ir">atenas.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://ghorvehtvto.ir"> ghorvehtvto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://concrete-day.ir">concrete-day.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://greencard-pro.ir">greencard-pro.ir</a>&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://varshahid.ir">varshahid.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://fllowers313.ir">fllowers313.ir</a></span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://polyethylenes.ir">polyethylenes.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://boran-barzan.ir">boran-barzan.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://chemaztapeh.ir">chemaztapeh.ir</a></span></span><br></span></p></span>*************************************************************************<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://mersada.ir">mersada.ir</a></span></span></span></div><div><br></div><div><a href="http://omen-good.ir">omen-good.ir</a> &nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://biografi.ir">biografi.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://sog2.ir"> sog2.ir</a></span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://binabli.ir">binabli.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ehsan-hs.ir">ehsan-hs.ir</a>&nbsp;<a> kar-iran.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span> &nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a> &nbsp;<div><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></div>&nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a>&nbsp; <a href="http://shomalefarda.ir">shomalefarda.ir</a>&nbsp;<a> iranavang.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a> wikipeda.ir</a>&nbsp; <a href="http://ir-micro.ir">ir-micro.ir<br></a></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://itetc.ir">itetc.ir</a>&nbsp; <a href="http://mbra-cbi.ir">mbra-cbi.ir</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://14shams.ir">14shams.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://alborz-graphic.ir">alborz-graphic.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://downloaderha.ir">downloaderha.ir</a></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://buyalumawallet.ir">buyalumawallet.ir</a>&nbsp; <a href="http://takrit11.ir">takrit11.ir</a></span><a href="http://scne.ir"> scne.ir</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">****************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://radioftp.ir">radioftp.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://2facebook.ir">2facebook.ir</a></span>&nbsp;<a href="http://fadjrtheater.ir">fadjrtheater.ir</a> <a href="http://roozcartoon.ir">roozcartoon.ir</a>&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://iran-ach.ir">iran-ach.ir</a></span></span></span><br></span></div><div align="right"><blockquote>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><a href="http://krfn.ir">krfn.ir</a>&nbsp; <a href="http://imys.ir">imys.ir</a> &nbsp; <a href="http://isfengday.ir">isfengday.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://khz-ibto.ir">khz-ibto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://websepanta.ir">websepanta.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://khsssh.ir">khsssh.ir</a><br></blockquote><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div align="right"> <a href="http://thaqib.ir">thaqib.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://boukanpatogh.ir">boukanpatogh.ir</a>&nbsp; <a href="http://fc-perspolisshomal.ir">fc-perspolisshomal.ir</a>&nbsp; <a href="http://host-ir.ir">host-ir.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://perspolisshomal.ir">perspolisshomal.ir</a> </span></span>&nbsp; <a href="http://pterm.ir">pterm.ir</a> <a href="http://isarketab.ir">isarketab.ir</a>&nbsp; <a href="http://isrd.ir">isrd.ir</a>&nbsp;<div align="right"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></div></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://sokootestan.ir">sokootestan.ir</a></span><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://natering.ir">natering.ir</a>&nbsp; <a href="http://pelak001.ir">pelak001.ir</a></span><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://smsarena.ir">smsarena.ir</a>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://peykeshadi.ir">peykeshadi.ir</a></span> &nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kalaghperes.ir">kalaghperes.ir&nbsp;</a></span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://navaye-bitab.ir">navaye-bitab.ir</a></span> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmdn.ir">iranmdn.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://management-research.ir">management-research.ir</a> &nbsp; <a href="http://alamdarejebhe.ir">alamdarejebhe.ir</a></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://3oo.ir">3oo.ir</a>&nbsp; <a href="http://0nline2.ir">0nline2.ir</a>&nbsp; <a href="http://gibhost.ir">gibhost.ir</a>&nbsp; <a href="http://arashsalemi.ir">arashsalemi.ir</a>&nbsp; <a href="http://kartsharge.ir">kartsharge.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*************************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://farpay.ir">farpay.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><br><a href="http://jsic.ir">jsic.ir</a>&nbsp; <a href="http://kam-rang.ir">kam-rang.ir</a>&nbsp; <a href="http://mastertop.ir">mastertop.ir</a>&nbsp; <a href="http://mc22.ir">mc22.ir</a>&nbsp; <a href="http://rikadl.ir">rikadl.ir</a>&nbsp; <a href="http://rmpweb.ir">rmpweb.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://2cib.ir">2cib.ir</a>&nbsp; <a href="http://agsoft.ir">agsoft.ir</a>&nbsp; <a href="http://cloobarya.ir">cloobarya.ir</a>&nbsp; <a href="http://jabirproject.ir">jabirproject.ir</a></span></span></span><br>&nbsp; </span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://smsbest.ir">smsbest.ir</a>&nbsp;</span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://1musik.ir">1musik.ir</a>&nbsp; <a href="http://0pen.ir">0pen.ir</a></span>&nbsp; &nbsp;</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://asmane.ir">asmane.ir</a> </span></span> &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://dram.ir">dram.ir</a></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"></span><br></span></div><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://asrejavanan.ir">&nbsp;asrejavanan.ir</a>&nbsp; <a href="http://buyshimmer.ir">buyshimmer.ir</a> <a href="http://femalehours.ir">femalehours.ir </a><a href="http://arbbatarh.ir">arbbatarh.ir</a> <a href="http://buy-best.ir">buy-best.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;******************************************************************</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://bahalbaxx.ir">bahalbaxx.ir</a>&nbsp; <a href="http://iranwebbase.ir">iranwebbase.ir</a> <a href="http://pnn24.ir">pnn24.ir </a><a href="http://rao-co.ir">rao-co.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://sisx.ir">sisx.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*******************************************************************<br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://adote.ir">adote.ir</a> <a href="http://asnafkaraj.ir">asnafkaraj.ir</a> <a href="http://b8b.ir">b8b.ir </a><a href="http://gorganblog.ir">gorganblog.ir</a> <a href="http://buyslim-patch.ir">buyslim-patch.ir</a> <a href="http://downloadmovies.ir">downloadmovies.ir</a> <a href="http://e-fakhteh-a.ir">e-fakhteh-a.ir</a><br>&nbsp;<br></span>**********************************************************************<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>&nbsp;<a href="http://Ansar83.ir">Ansar83.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://lovelykids.ir">lovelykids.ir</a>&nbsp; <a href="http://mazinet.ir">mazinet.ir</a> </span> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://galaxy-kids.ir">galaxy-kids.ir</a>&nbsp; <a href="http://gilanjobs.ir">gilanjobs.ir</a> </span>&nbsp; <a href="http://AxNew.ir">b-gharargah.ir</a><br><a href="http://Bia2prozhe.ir">Bia2prozhe.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://newsresan.ir">newsresan.ir</a></span> &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://Yeganehcloob.ir">Yeganehcloob.ir</a>&nbsp; <a href="http://zibar.ir">zibar.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://Castledl.ir">Castledl.ir</a> <a href="http://ddfsb.ir">ddfsb.ir</a>&nbsp; <a href="http://Deckcha.ir">Deckcha.ir</a> </span></p></font> text/html 2018-09-05T16:48:29+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh سایتهای برتر http://kalaghperes.ir/post/39 <br><font class="text4"><div><br><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دامنه ها </span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><a href="http://adakit.ir">adakit.ir<br></a></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://almasshoping.ir">almasshoping.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://aliabad-samacollege.ir">aliabad-samacollege.ir</a></span></span>&nbsp; &nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://persianissimo.ir">persianissimo.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://rashtcemetery.ir">rashtcemetery.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kafetakhfif.ir">kafetakhfif.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://axnew.ir">axnew.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmicronet.ir">iranmicronet.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://astaraonline.ir"> astaraonline.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://atenas.ir">atenas.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://ghorvehtvto.ir"> ghorvehtvto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://concrete-day.ir">concrete-day.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://greencard-pro.ir">greencard-pro.ir</a>&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://varshahid.ir">varshahid.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://fllowers313.ir">fllowers313.ir</a></span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://polyethylenes.ir">polyethylenes.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://boran-barzan.ir">boran-barzan.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://chemaztapeh.ir">chemaztapeh.ir</a></span></span><br></span></p></span>*************************************************************************<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://mersada.ir">mersada.ir</a></span></span></span></div><div><br></div><div><a href="http://omen-good.ir">omen-good.ir</a> &nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://biografi.ir">biografi.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://sog2.ir"> sog2.ir</a></span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://binabli.ir">binabli.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ehsan-hs.ir">ehsan-hs.ir</a>&nbsp;<a> kar-iran.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span> &nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a> &nbsp;<div><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></div>&nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a>&nbsp; <a href="http://shomalefarda.ir">shomalefarda.ir</a>&nbsp;<a> iranavang.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a> wikipeda.ir</a>&nbsp; <a href="http://ir-micro.ir">ir-micro.ir<br></a></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://itetc.ir">itetc.ir</a>&nbsp; <a href="http://mbra-cbi.ir">mbra-cbi.ir</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://14shams.ir">14shams.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://alborz-graphic.ir">alborz-graphic.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://downloaderha.ir">downloaderha.ir</a></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://buyalumawallet.ir">buyalumawallet.ir</a>&nbsp; <a href="http://takrit11.ir">takrit11.ir</a></span><a href="http://scne.ir"> scne.ir</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">****************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://radioftp.ir">radioftp.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://2facebook.ir">2facebook.ir</a></span>&nbsp;<a href="http://fadjrtheater.ir">fadjrtheater.ir</a> <a href="http://roozcartoon.ir">roozcartoon.ir</a>&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://iran-ach.ir">iran-ach.ir</a></span></span></span><br></span></div><div align="right"><blockquote>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><a href="http://krfn.ir">krfn.ir</a>&nbsp; <a href="http://imys.ir">imys.ir</a> &nbsp; <a href="http://isfengday.ir">isfengday.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://khz-ibto.ir">khz-ibto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://websepanta.ir">websepanta.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://khsssh.ir">khsssh.ir</a><br></blockquote><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div align="right"> <a href="http://thaqib.ir">thaqib.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://boukanpatogh.ir">boukanpatogh.ir</a>&nbsp; <a href="http://fc-perspolisshomal.ir">fc-perspolisshomal.ir</a>&nbsp; <a href="http://host-ir.ir">host-ir.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://perspolisshomal.ir">perspolisshomal.ir</a> </span></span>&nbsp; <a href="http://pterm.ir">pterm.ir</a> <a href="http://isarketab.ir">isarketab.ir</a>&nbsp; <a href="http://isrd.ir">isrd.ir</a>&nbsp;<div align="right"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></div></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://sokootestan.ir">sokootestan.ir</a></span><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://natering.ir">natering.ir</a>&nbsp; <a href="http://pelak001.ir">pelak001.ir</a></span><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://smsarena.ir">smsarena.ir</a>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://peykeshadi.ir">peykeshadi.ir</a></span> &nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kalaghperes.ir">kalaghperes.ir&nbsp;</a></span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://navaye-bitab.ir">navaye-bitab.ir</a></span> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmdn.ir">iranmdn.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://management-research.ir">management-research.ir</a> &nbsp; <a href="http://alamdarejebhe.ir">alamdarejebhe.ir</a></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://3oo.ir">3oo.ir</a>&nbsp; <a href="http://0nline2.ir">0nline2.ir</a>&nbsp; <a href="http://gibhost.ir">gibhost.ir</a>&nbsp; <a href="http://arashsalemi.ir">arashsalemi.ir</a>&nbsp; <a href="http://kartsharge.ir">kartsharge.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*************************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://farpay.ir">farpay.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><br><a href="http://jsic.ir">jsic.ir</a>&nbsp; <a href="http://kam-rang.ir">kam-rang.ir</a>&nbsp; <a href="http://mastertop.ir">mastertop.ir</a>&nbsp; <a href="http://mc22.ir">mc22.ir</a>&nbsp; <a href="http://rikadl.ir">rikadl.ir</a>&nbsp; <a href="http://rmpweb.ir">rmpweb.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://2cib.ir">2cib.ir</a>&nbsp; <a href="http://agsoft.ir">agsoft.ir</a>&nbsp; <a href="http://cloobarya.ir">cloobarya.ir</a>&nbsp; <a href="http://jabirproject.ir">jabirproject.ir</a></span></span></span><br>&nbsp; </span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://smsbest.ir">smsbest.ir</a>&nbsp;</span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://1musik.ir">1musik.ir</a>&nbsp; <a href="http://0pen.ir">0pen.ir</a></span>&nbsp; &nbsp;</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://asmane.ir">asmane.ir</a> </span></span> &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://dram.ir">dram.ir</a></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"></span><br></span></div><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://asrejavanan.ir">&nbsp;asrejavanan.ir</a>&nbsp; <a href="http://buyshimmer.ir">buyshimmer.ir</a> <a href="http://femalehours.ir">femalehours.ir </a><a href="http://arbbatarh.ir">arbbatarh.ir</a> <a href="http://buy-best.ir">buy-best.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;******************************************************************</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://bahalbaxx.ir">bahalbaxx.ir</a>&nbsp; <a href="http://iranwebbase.ir">iranwebbase.ir</a> <a href="http://pnn24.ir">pnn24.ir </a><a href="http://rao-co.ir">rao-co.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://sisx.ir">sisx.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*******************************************************************<br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://adote.ir">adote.ir</a> <a href="http://asnafkaraj.ir">asnafkaraj.ir</a> <a href="http://b8b.ir">b8b.ir </a><a href="http://gorganblog.ir">gorganblog.ir</a> <a href="http://buyslim-patch.ir">buyslim-patch.ir</a> <a href="http://downloadmovies.ir">downloadmovies.ir</a> <a href="http://e-fakhteh-a.ir">e-fakhteh-a.ir</a><br>&nbsp;<br></span>**********************************************************************<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>&nbsp;<a href="http://Ansar83.ir">Ansar83.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://lovelykids.ir">lovelykids.ir</a>&nbsp; <a href="http://mazinet.ir">mazinet.ir</a> </span> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://galaxy-kids.ir">galaxy-kids.ir</a>&nbsp; <a href="http://gilanjobs.ir">gilanjobs.ir</a> </span>&nbsp; <a href="http://AxNew.ir">b-gharargah.ir</a><br><a href="http://Bia2prozhe.ir">Bia2prozhe.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://newsresan.ir">newsresan.ir</a></span> &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://Yeganehcloob.ir">Yeganehcloob.ir</a>&nbsp; <a href="http://zibar.ir">zibar.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://Castledl.ir">Castledl.ir</a> <a href="http://ddfsb.ir">ddfsb.ir</a>&nbsp; <a href="http://Deckcha.ir">Deckcha.ir</a> </span></p></font> text/html 2018-09-05T16:48:14+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh سایتهای برتر http://kalaghperes.ir/post/38 <br><font class="text4"><div><br><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دامنه ها </span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><a href="http://adakit.ir">adakit.ir<br></a></span><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://almasshoping.ir">almasshoping.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://aliabad-samacollege.ir">aliabad-samacollege.ir</a></span></span>&nbsp; &nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://persianissimo.ir">persianissimo.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://rashtcemetery.ir">rashtcemetery.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kafetakhfif.ir">kafetakhfif.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;</span></span></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://axnew.ir">axnew.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></span></span></span></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmicronet.ir">iranmicronet.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://astaraonline.ir"> astaraonline.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://atenas.ir">atenas.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://ghorvehtvto.ir"> ghorvehtvto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://concrete-day.ir">concrete-day.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://greencard-pro.ir">greencard-pro.ir</a>&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://varshahid.ir">varshahid.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://fllowers313.ir">fllowers313.ir</a></span></span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://polyethylenes.ir">polyethylenes.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://boran-barzan.ir">boran-barzan.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://chemaztapeh.ir">chemaztapeh.ir</a></span></span><br></span></p></span>*************************************************************************<br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://mersada.ir">mersada.ir</a></span></span></span></div><div><br></div><div><a href="http://omen-good.ir">omen-good.ir</a> &nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://biografi.ir">biografi.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://sog2.ir"> sog2.ir</a></span> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://binabli.ir">binabli.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://ehsan-hs.ir">ehsan-hs.ir</a>&nbsp;<a> kar-iran.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://3vom50.ir">3vom50.ir</a></span> &nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a> &nbsp;<div><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span></div>&nbsp;<a href="http://tehranclinic.ir">tehran-clinic.ir</a>&nbsp; <a href="http://shomalefarda.ir">shomalefarda.ir</a>&nbsp;<a> iranavang.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a> wikipeda.ir</a>&nbsp; <a href="http://ir-micro.ir">ir-micro.ir<br></a></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://itetc.ir">itetc.ir</a>&nbsp; <a href="http://mbra-cbi.ir">mbra-cbi.ir</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://14shams.ir">14shams.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://alborz-graphic.ir">alborz-graphic.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://downloaderha.ir">downloaderha.ir</a></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://buyalumawallet.ir">buyalumawallet.ir</a>&nbsp; <a href="http://takrit11.ir">takrit11.ir</a></span><a href="http://scne.ir"> scne.ir</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">****************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://radioftp.ir">radioftp.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://2facebook.ir">2facebook.ir</a></span>&nbsp;<a href="http://fadjrtheater.ir">fadjrtheater.ir</a> <a href="http://roozcartoon.ir">roozcartoon.ir</a>&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://iran-ach.ir">iran-ach.ir</a></span></span></span><br></span></div><div align="right"><blockquote>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><a href="http://krfn.ir">krfn.ir</a>&nbsp; <a href="http://imys.ir">imys.ir</a> &nbsp; <a href="http://isfengday.ir">isfengday.ir</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://khz-ibto.ir">khz-ibto.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://websepanta.ir">websepanta.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://khsssh.ir">khsssh.ir</a><br></blockquote><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></div><div align="right"> <a href="http://thaqib.ir">thaqib.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://boukanpatogh.ir">boukanpatogh.ir</a>&nbsp; <a href="http://fc-perspolisshomal.ir">fc-perspolisshomal.ir</a>&nbsp; <a href="http://host-ir.ir">host-ir.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://perspolisshomal.ir">perspolisshomal.ir</a> </span></span>&nbsp; <a href="http://pterm.ir">pterm.ir</a> <a href="http://isarketab.ir">isarketab.ir</a>&nbsp; <a href="http://isrd.ir">isrd.ir</a>&nbsp;<div align="right"><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></div></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://sokootestan.ir">sokootestan.ir</a></span><br></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp; <a href="http://natering.ir">natering.ir</a>&nbsp; <a href="http://pelak001.ir">pelak001.ir</a></span><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://smsarena.ir">smsarena.ir</a>&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://peykeshadi.ir">peykeshadi.ir</a></span> &nbsp;&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://kalaghperes.ir">kalaghperes.ir&nbsp;</a></span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://navaye-bitab.ir">navaye-bitab.ir</a></span> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://iranmdn.ir">iranmdn.ir</a></span></span>&nbsp;&nbsp; <a href="http://management-research.ir">management-research.ir</a> &nbsp; <a href="http://alamdarejebhe.ir">alamdarejebhe.ir</a></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://3oo.ir">3oo.ir</a>&nbsp; <a href="http://0nline2.ir">0nline2.ir</a>&nbsp; <a href="http://gibhost.ir">gibhost.ir</a>&nbsp; <a href="http://arashsalemi.ir">arashsalemi.ir</a>&nbsp; <a href="http://kartsharge.ir">kartsharge.ir</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; <br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*************************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://farpay.ir">farpay.ir</a></span></span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><br><a href="http://jsic.ir">jsic.ir</a>&nbsp; <a href="http://kam-rang.ir">kam-rang.ir</a>&nbsp; <a href="http://mastertop.ir">mastertop.ir</a>&nbsp; <a href="http://mc22.ir">mc22.ir</a>&nbsp; <a href="http://rikadl.ir">rikadl.ir</a>&nbsp; <a href="http://rmpweb.ir">rmpweb.ir</a></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"><a href="http://2cib.ir">2cib.ir</a>&nbsp; <a href="http://agsoft.ir">agsoft.ir</a>&nbsp; <a href="http://cloobarya.ir">cloobarya.ir</a>&nbsp; <a href="http://jabirproject.ir">jabirproject.ir</a></span></span></span><br>&nbsp; </span><br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">***********************************************************************<br></span></div><div align="right"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://smsbest.ir">smsbest.ir</a>&nbsp;</span> </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://1musik.ir">1musik.ir</a>&nbsp; <a href="http://0pen.ir">0pen.ir</a></span>&nbsp; &nbsp;</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://asmane.ir">asmane.ir</a> </span></span> &nbsp; &nbsp;&nbsp; </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp; <a href="http://dram.ir">dram.ir</a></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(50, 205, 50);"></span><br></span></div><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://asrejavanan.ir">&nbsp;asrejavanan.ir</a>&nbsp; <a href="http://buyshimmer.ir">buyshimmer.ir</a> <a href="http://femalehours.ir">femalehours.ir </a><a href="http://arbbatarh.ir">arbbatarh.ir</a> <a href="http://buy-best.ir">buy-best.ir</a><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;******************************************************************</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://bahalbaxx.ir">bahalbaxx.ir</a>&nbsp; <a href="http://iranwebbase.ir">iranwebbase.ir</a> <a href="http://pnn24.ir">pnn24.ir </a><a href="http://rao-co.ir">rao-co.ir</a>&nbsp;&nbsp; <a href="http://sisx.ir">sisx.ir</a><br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">*******************************************************************<br></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://adote.ir">adote.ir</a> <a href="http://asnafkaraj.ir">asnafkaraj.ir</a> <a href="http://b8b.ir">b8b.ir </a><a href="http://gorganblog.ir">gorganblog.ir</a> <a href="http://buyslim-patch.ir">buyslim-patch.ir</a> <a href="http://downloadmovies.ir">downloadmovies.ir</a> <a href="http://e-fakhteh-a.ir">e-fakhteh-a.ir</a><br>&nbsp;<br></span>**********************************************************************<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br>&nbsp;<a href="http://Ansar83.ir">Ansar83.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://lovelykids.ir">lovelykids.ir</a>&nbsp; <a href="http://mazinet.ir">mazinet.ir</a> </span> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://galaxy-kids.ir">galaxy-kids.ir</a>&nbsp; <a href="http://gilanjobs.ir">gilanjobs.ir</a> </span>&nbsp; <a href="http://AxNew.ir">b-gharargah.ir</a><br><a href="http://Bia2prozhe.ir">Bia2prozhe.ir</a> &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://newsresan.ir">newsresan.ir</a></span> &nbsp; &nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;<a href="http://Yeganehcloob.ir">Yeganehcloob.ir</a>&nbsp; <a href="http://zibar.ir">zibar.ir</a></span>&nbsp; <a href="http://Castledl.ir">Castledl.ir</a> <a href="http://ddfsb.ir">ddfsb.ir</a>&nbsp; <a href="http://Deckcha.ir">Deckcha.ir</a> </span></p></font> text/html 2018-09-01T11:07:30+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh مجوز اجباری http://kalaghperes.ir/post/37 <div align="justify">&nbsp;این اصطلاح در ماده 5 کنوانسیون پاریس به کار رفته است. به موجب این ماده، هر یک از کشورهای اتحادیه، به منظور جلوگیری از سوء استفاده های مخترع از قبیل و خودداری از بهره برداری<br>مجوز اجباری<br><br>که ممکن است ازاعمال حقوق انحصاری متعلقه به ورقه اختراع ناشی گردد، حق اتخاذ تدابیر قانونی برای اعطای پروانه اجباری را دارند. برای اطلاع بیشتر به اصطلاح مراجعه شود. </div> text/html 2018-09-01T11:06:29+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در یاسوج http://kalaghperes.ir/post/36 <div align="justify">شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.<br>شرکت های تجاری بر اساس میزان مسئولیت شرکاء به 4 گروه تقسیم می شوند :<br>الف- شرکت های سرمایه ای : در شرکت های سرمایه ای، مسئولیت شرکاء محدود به سرمایه آن ها در شرکت است و شامل شرکت های سهامی ( عام و خاص ) و شرکت های با مسئولیت محدود می شوند.<br>ب- شرکت های شخصی : در این شرکت ها، مسئولیت شرکاء نامحدود است و در نتیجه تعهدات مالی شرکت به همه دارایی و اموال شرکاء سرایت می نماید. مانند شرکت های تضامنی و نسبی<br>ج- شرکت های مختلط : در این گونه شرکت ها، مسئولیت بعضی از شرکاء محدود به سرمایه آن ها و مسئولیت عده دیگر نامحدود است که شرکاء دسته اول را شرکای عادی و شرکاء دسته دوم را شرکای ضامن می گویند. مانند شرکت های مختلط سهامی و شرکت های مختلط غیرسهامی .<br>د- شرکت های کمیتی : در شرکت های کمیتی که با هدف رفاه اعضاء تشکیل می شود، تعداد شرکاء زیاد بوده و هیچ مسئولیتی نیز ندارند ، مانند شرکت های تعاونی تولید ، مصرف ، اعتبار ، وام و روستایی.<br>ما در این مقاله قصد داریم تا به اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در یاسوج بپردازیم. قدر مسلم آن است که&nbsp; متقاضیان محترم ، در صورت نیاز به هرگونه مشاوره تخصصی در این رابطه می توانند با ما تماس حاصل فرمایند. ثبت شرکت فکر برتر آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما عزیزان در زمینه های حقوقی و ثبتی می باشد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; انواع شرکت های قابل ثبت در یاسوج</b><br><br>قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :<br>1- شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)<br>2- شرکت تضامنی<br>3- شرکت با مسئولیت محدود<br>4- شرکت مختلط غیر سهامی<br>5- شرکت مختلط سهامی<br>6- شرکت نسبی<br>7- شرکت تعاونی تولید و مصرف<br>در اصل نمی توان به صراحت گفت کدام شرکت نسبت به شرکت دیگر دارای برتری است. همه شرکت ها شخصیت حقوقی و اعتبار لازم را برای فعالیت های مختلف تجاری خواهند داشت. انتخاب مناسب ترین نوع و قالب شرکت برای نوع کسب وکار شما به عوامل مختلف بستگی دارد مانند استراتژی های کسب و کار و فعالیت های مورد نظر و نوع شراکت و سرمایه شما که بر اساس آن می خواهید فعالیت خود را آغاز نمایید.<br>به طور کلی توصیه می شود شرکت یا از نوع سهامی خاص باشد و یا از نوع بامسئولیت محدود . طبق آمار اداره ثبت ، سایر انواع شرکت ها هر چند وجهه قانونی و حقوقی لازم را دارند ولی خیلی کمتر مرسوم هستند.<br>شرکت های بامسئولیت محدود با حداقل 2 نفر بالای 18 سال به ثبت می رسند و شرکت های سهامی خاص با حداقل 3 نفر سهامدار و 2 نفر بازرس قابل ثبت هستند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اوراق ثبت شرکت در یاسوج</b><br><br>با توجه به نوع شرکت حقوقی که جهت ثبت انتخاب می گردد اوراق ثبتی متفاوت می باشد. یه عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق شرکت های بامسئولیت محدود شامل اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; اقدامات لازم جهت ثبت شرکت در یاسوج<br><br>1- تهیه مدارک لازم از قبیل شناسنامه و کارت ملی، گواهی سوء پیشینه<br>2- مراجعه به سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و پر کردن اطلاعات فرم های مورد نظر<br>3- در مرحله بعد، باید نام شرکت را در فرم نام و شخص حقوقی به ترتیب اولویت 5 نام انتخاب کنید تا یکی از بین آن ها تایید شود.<br>4- سپس مدت و موضوع فعالیت، نشانی شرکت سرمایه شرکت قید شود.<br>5- گام بعدی مشخص کردن سمت و نام شرکا و سهام هر یک از آن هاست. همچنین اگر شرکت شعبه ای دارد باید مشخصات آن معرفی گردد.<br>6- در انتها پس از تایید اطلاعات باید اساسنامه و شرکتنامه را در سایت بارگذاری کنید .<br>7- اساسنامه و شرکتنامه پیش فرض هایی دارند که باید آن را تکمیل کنید و سپس تصویر برابر اصل شده آن ها را در سامانه بارگذاری نمایید.<br>8- بعد از انجام این مراحل باید منتظر باشید تا اداره ثبت شرکت ها از شما بخواهد مدارک را برای آن ها ارسال کنید.<br>9- چنانچه مدارک تقدیمی کامل بوده و نقصی نداشت کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام می نماید که در اینصورت باید شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت فکر برتر ، برای اخذ مدارک ثبتی و امضاء ذیل دفاتر به اداره ثبت مراجعه نماید.( در این مرحله همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی الزامی است )<br>10- درج آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور و پرداخت هزینه آن آخرین اقدام جهت ثبت شرکت در یاسوج می باشد.&nbsp; <br></div> text/html 2018-08-26T05:05:24+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh شخص حقوقی کیست ؟ http://kalaghperes.ir/post/35 <div align="justify">شخص حقوقی کیست ؟<br><br>در این مقاله شمارا با معنی شخص حقوقی در موضاعات قانونی و از نظر حقوقی آشنا می کنیم دلیل انتخاب سوال اکثر مشتریان ثبت پایتخت برای ثبت شرکت و ... می باشد در واقع میتوان&nbsp; گفت تمامی شرکت های تجاری اعم از مسئولیت محدود و سهامی خاص با هر امتیاز و رتبه ، موسسات تجاری ، موسسات خیر تجاری طبق مواد 20و 584قانون تجارت که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده یا خواهند رسید را میتوان شخص حقوقی نام برد .نام عنوانی برای شناسایی اشخاص حقوقی که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در ماده ای از اساسنامه ذکر می شود.تفاوت شخص حقیقی و حقوق قالبا این موضوع نیست و در آینده به تفاوت ها و امتیازات هر کدام می پردازیم . </div> text/html 2018-08-26T05:04:28+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh نحوه ی تصمیم گیری در انواع شرکت ها http://kalaghperes.ir/post/34 <div align="justify"><br>نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها متفاوت است .به عنوان مثال ، در شرکت های تضامنی و نسبی تمام تصمیم گیری ها به اتفاق آرا صورت می پذیرد اما در شرکت با مسئولیت محدود ، نحوه ی تصمیم گیری ها متفاوت است.<br>طبق ماده ی 106قانون تجارت، در شرکت با مسئولیت محدود ، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه ی اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداَ دعوت شوند.در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ&nbsp; می شود.اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. (اساسنامه ی شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد) لذا هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد ، دارای رای خواهد بود&nbsp; ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.(ماده ی 107 قانون تجارت) و در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه ی آن ها بیش از نصف سرمایه باشد شرکت منحل می شود.(بند ب ماده ی 114 قانون تجارت)<br>اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه اند ، طبق ماده ی 111قانون تجارت&nbsp; می توانند راجع به تغییر در اساسنامه ی شرکت اقدام به عمل آورند مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.همچنین انتقال سهم الشرکه نیز فقط با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند امکان پذیر است.(ماده ی 110-112 قانون تجارت)<br>در شرکت های سهامی نیز تصمیم گیری ها به گونه ای دیگر است.طبق ماده ی 84 قانون تجارت، در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه ی دعوت اول&nbsp; قید شده باشد.تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی معتبر خواهد بود.(ماده ی 85 قانون تجارت) همین طور طبق ماده ی 75 قانون تجارت، در مجمع موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حدافل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع&nbsp; ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه ی قبل و نتیحه ی آن در روزنامه ی کثیرالانتشاری که در اعلامیه ی پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.<br>مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه ی شرکت در آن حاضر باشند.در هر یک از دو مجمع&nbsp; فوق ، کلیه ی تصمیمات باید به اکثزیت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.در شرکت های سهامی ،اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی از طریق اکثریت مطلق (نصف به اضافه ی یک)صورت می پذیرد.<br>استثنا: (اکثریت نسبی: انتخاب مدیر و بازرس ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی :انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل) که دعوت اول از دارندگان اقلَا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند و دعوت دوم از حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند به عمل می آید. </div> text/html 2018-08-19T12:05:13+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh تفاوت های منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی http://kalaghperes.ir/post/33 <br><div align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; آشنایی با منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی</b><br><br>بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده ی حراست شده ی بندری و غیر بندری است&nbsp; که از&nbsp; شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرایندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری&nbsp; به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.<br>ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد.از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های اشتغال در داخل خارج و جذب سرمایه های خارجی&nbsp; و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد.به همین جهت،امکانات و تسهیلات قانونی،شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است .<br>در ایران هفت منطقه آزاد وجود دارد که عبارت است از قشم ، کیش ، ارس ، ماکو ، اروند رود ، چابهار و انزلی<br>همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت ذیل تعریف کرد :<br>محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در میادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند. در حال حاضر نزدیک به 30 منطقه ویژه تجاری – صنعتی در ایران وجود دارد .<br>از جمله مهم ترین مزایای سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی عبارت است از :<br>*صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان<br>* معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات<br>* ورود ماشین آلات خط تولید و ابراز و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی<br>* تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه<br>* عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تفاوت های عمده ی منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی</b><br><br>*خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است ، اما در مناطق آزاد تجاری ، خرده فروشی هم برای اتباع خارجی و هم اتباع داخلی امکان پذیر است .<br>*&nbsp; در رابطه با اشتغال و همچنین بیمه های اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد ، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده است ، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یاد شده به صورت ثابت ، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت می کند.<br>* در ایران معافیت مالیاتی کامل به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد ، اما در مناطق ویژه اقتصادی صرفاَ تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور ارائه می شود ، یعنی مناطق ویژه برخلاف مناطق آزاد از معافیت کامل برخوردار نیستند.<br>* در مناطق آزاد تجاری برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کالا نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته شده است ، اما این موضوع درباره مناطق ویژه صد در صد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه ، تغییر می کند.<br>* مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.<br>به طور کلی ، مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد گسترده تر از سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی است.<br>شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می گردد و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی ، زمان شروع فعالیت مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های ذکر شده حسب مورد اعلام می شود.&nbsp; </div> text/html 2018-08-19T12:04:19+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh حق تقدم در ثبت اختراع به چه معناست و مدت زمان آن تا چه هنگام است ؟ http://kalaghperes.ir/post/32 <br><div align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; حق تقدم ثبت اختراع</b><br><br>هر ابداعی که تقاضانامه اش، زودتر به ثبت برسد ، حق تقدم دارد. از این اصل به عنوان حق تقدم ثبت اختراع نام برده می شود. به موجب ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛ در صورتی که متقاضی طبق ماده 9 قانون ، درخواست حق تقدم کرده باشد ، هنگام تقاضای ثبت اختراع باید درخواست خود را وفق فرم مخصوص و به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید.<br>این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :<br>1-تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی<br>2- طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی<br>3- کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد ، ذکر ماخذ آن .<br>در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد ، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می گردد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع</b><br><br>مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع ، 12 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مدت روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد ، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل ، محاسبه خواهد شد.<br>لازم به توضیح است برای آنکه اشخاص ذینفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند، علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه رسمی منتشر می گردد، ماده 42 قانون ثبت علایم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آیین نامه معین می کند ، رونوشت مصدق تحصیل کند.<br>رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.<br>تقاضا کننده ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ثبت شکایت کند. پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدت زمان حق تقدم ثبت اختراع در مقررات قرارداد اتحادیه پاریس</b><br><br>قانون الحاق دولت ایران به قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود :<br>1- هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد، می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه بنماید و برای ثبت اختراع خود در سایر کشورهای اتحادیه در مدت 12 ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد ، مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.<br>2- اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است ، استفاده می کنند، به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع کشور مقرر داشته است ، رعات نمایند.<br>3- مقرراتی برای حمایت حق اختراع و جلوگیری از رقابت نامشروع پیش بینی نموده است.<br>4- مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است. </div> text/html 2018-08-14T07:14:53+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh مجمع عمومی عادی چیست و چه صلاحیت هایی دارد ؟ http://kalaghperes.ir/post/31 وفق ماده 72لایحه قانون تجارت ، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار ، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.<br><div align="justify">مجامع عمومی عبارتند از :<br><br>1. مجمع عمومی موسس<br>2. مجمع عمومی عادی<br>3. مجمع عمومی فوق العاده<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجمع عمومی عادی</b><br><br>به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل شود.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; صلاحیت مجمع عمومی عادی</b><br><br>طبق ماده 86 لایحه ، صلاحیت مجمع عمومی عادی عام است و هر آن چه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده نیست ، در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دارد.<br>1. انتخاب مدیران شرکت به جز اولین مدیران<br>به موجب ماده 108 لایحه ، مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. انتخاب اولین مدیران در شرکت سهامی عام با اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص با توافق تمامی سهامداران یعنی موسسین امکان پذیر است.<br>2. انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت به جز اولین بازرسان<br>به موجب مواد 88 و 144 لایحه ، مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام با اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص با توافق تمامی سهامداران یعنی موسسین امکان پذیر است.<br>3. تقسیم سود و اندوخته اختیاری<br>طبق ماده 90 لایحه ، " تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع ، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است ". در این که منظور از سود ویژه، خالص می باشد یا قابل تقسیم اختلاف نظر وجود دارد ولی به نظر می رسد منظور از سود در این ماده ، سود قابل تقسیم وجود نداشته باشد.<br>منظور از اندوخته در این ماده ، اندوخته اختیاری است زیرا اندوخته قانونی موضوع ماده 238 لایحه قابل تقسیم نمی باشد. هم چنین به موجب ماده 240 لایحه ، زمان تقسیم سود و اندوخته ها پس از تصویب حساب های مالی و احراز وجود سود در مجمع عمومی عادی می باشد زیرا در صورت عدم وجود سود، تقسیم آن موضوعیت ندارد.<br>4. تصویب یا رد معامله ی مدیران یا مدیر عامل با شرکت<br>به موجب ماده 131 لایحه ، در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 لایحه بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هر گاه مجمع عمومی عادی معامله را تصویب نکند ، معاملات با تصمیم مجمع عمومی عادی قابل ابطال در دادگاه خواهد بود.<br>5. تعیین حق جلسه برای اعضای غیرموظف هیات مدیره<br>به موجب ماده 134 لایحه ، " مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در جلسات هیات مزبور، پرداخت مبلغی را به آن ها به طور مقطوع بابت حق حضور آن ها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در جلسات هیات حضور داشته است تعیین خواهد کرد ". اعضای غیرموظف چون غیرحضور در جلسات ، رابطه کاری دیگری با شرکت ندارند، حق حضور در جلسات دریافت می کنند اما اعضای موظف هیات مدیره به دلیل رابطه کاری با شرکت ، حقوق مستمر دریافت می کنند.<br>6. تعیین پاداش برای اعضای هیات مدیره<br>به موجب ماده 134 لایحه ، مجمع عمومی در صورت پیش بینی اساسنامه ، می تواند نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص دهد. طبق ماده 241 اصلاحی لایحه ، این پاداش نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد ( 3% ) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد ( 6% ) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ، تجاوز کند.<br>7. تعیین حق الزحمه برای بازرس<br>به موجب ماده 155 لایحه ، تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.<br>8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار<br>به موجب ماده 97 لایحه ، " در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، به عمل آید ".<br>هر یک از مجامع عمومی عادی یا سالیانه ، باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند.<br>این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوت نامه ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت قبلاَ تعیین شده منتشر گردد ".<br>البته باید در نظر داشت ، تعیین نکردن روزنامه جدید به معنای بقای روزنامه قبلی می باشد.<br>9. انتخاب بازرس یا بازرسان علی البدل<br>به موجب ماده 146 لایحه ، " مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ".<br>انتخاب بازرس علی البدل اجباری می باشد اما انتخاب هیات مدیره علی البدل اختیاری است.<br>10. تصویب امور مالی<br>به موجب ماده 89 لایحه ، " مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود ".<br>هم چنین به موجب ماده 232 لایحه ، تنظیم گزارش های مالی با هیات مدیره می باشد و باید این گزارش ها را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع در اختیار بازرس یا بازرسان قرار دهد تا بازرس نیز گزارش خود را در خصوص صحت و درستی گزارش اعلام نماید و پس از آن به تصویب مجمع عمومی عادی برسد. بدون قرائت گزارش بازرس تصمیم مجمع فاقد اعتبار است.<br><br></div> text/html 2018-08-14T07:09:55+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh گونه های ثبت تقلب آمیز علامت تجاری بین المللی http://kalaghperes.ir/post/30 <br><div align="justify"><br>ثبت علائم تجاری با توسعه تجارت بین المللی ابعاد تازه جهانی پیدا کرده است و حمایت از این حقوق جهانی گشته و با مقررات بین المللی حمایت می شود. بنابراین دیگر تنها صحبت از قانون داخلی و ملی طرفدار ندارد بلکه بستر و زمینه ایجاد قوانین بین المللی فراهم شده است.<br>یک علامت تجاری و صنعتی، در صورتی که به ثبت نرسیده باشد و یا حداقل تقاضای ثبت آن مطرح نشده باشد، ممکن است مورد کپی برداری، تقلید ، استعمال و به طور کلی جعل رقبای تجاری قرار گیرد. در چنین شرایطی، جز در مواردی خاص همچون مشهور بودن علامت تجاری، هیچ محکمه ای از مشروعیت حق مالک واقعی دفاع نمی کند.<br>در واقع ارزش اقتصادی یک آفرینش فکری شامل علامت تجاری به دلیل نادر بودن و کمیابی آن است که در صورت حمایت و دستیابی تعدادی افراد به آن و بهره برداری و استعمال آن، ارزش یاد شده از میان رفته و یا به حداقل کاهش خواهد یافت.<br>علامت تجاری و صنعتی مهم ترین نشانه تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است، اما رسالت و کارکرد آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد و بی سبب نیست که قوانین مربوط به مالکیت بر این علائم نیز، هر از چند گاه متحول می شود.<br>با توجه به آنچه گفته شد، در این مقاله به ضوابط قانونی کسب حق مالکیت علامت تجاری پرداخته و گونه های ثبت تقلب آمیز علامت تجاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; گونه های تقلب آمیز علامت تجاری بین المللی</b><br><br>به موجب قانون 1991 انگلیس ، " هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند حق مالکیت بر علامت تجاری به دست آورد ". ثبت علائم، در صورتی می تواند حق مالکیت صنعتی برای ثبت کننده علامت ذی ربط باشد که از طریق تقلب و کلاهبرداری علیه شخص ثالث و به ویژه با انگیزه محروم کردن وی از ادامه فعالیت تجاری خود، صورت نگرفته باشد. به موجب قانون 1991 ، تقلب در زمینه ثبت علائم، به شخصی که مدعی داشتن حقی بر آن علامت باشد، اجازه می دهد تا به طرح یک شکایت برای استرداد مالکیت بپردازد. البته قربانی تقلب می تواند به طرح شکایت برای ابطال ثبت یاد شده بپردازد، بدون اینکه تلاشی برای استرداد مالکیت انجام دهد.<br>در این رابطه شخصی که خود را صاحب حقی بر علامت می داند، می تواند در مقابل دادگاه و در دو حالت تقاضای استرداد حق خود را بنماید، اول : اینکه تقاضای ثبت نسبت به حق شخص ثالث تقلب آمیز باشد. دوم : اینکه تخطی نسبت به یک تعهد قانونی یا قراردادی یصورت گرفته باشد. ناگفته نماند که همین دو شرط در مورد حق اختراع نیز صحت دارد.<br>تلاش برای ثبت تقلب آمیز، گونه های بسیار دارد که در این جا به اهم آن ها اشاره می شود :<br>1- اقدام به ثبت یک علامت ، بدون اطلاع کسی که در حال بهره برداری از علامت باشد.<br>2- اقدام یک شرکت برای ثبت نام خانوادگی مدیر سابق آن به عنوان علامت تجاری.<br>3- اقدام به ثبت یک علامت تجاری با هدف برانگیختن مالک یک علامت تجاری باسابقه و بهره برداری تبلیغاتی از این شکایت.<br>در این رابطه بر اساس رویه های موجود چند قاعده عام مورد پذیرش همگان است : شخصی که وجود تقلب را در دادگاه مطرح می کند، بایستی با دلیل آن را اثبات کند، به عبارت روشن تر از یک سو ثابت کند که شخص ثبت کننده به وجود حق قبلی نسبت به علامت مربوط آشنایی داشته و از سوی دیگر با اراده قصد صدمه زدن به دیگری را داشته است.<br>ناگفته نماند که اقدام برای استرداد حق در دادگاه تا سه سال بعد از انتشار تقاضای ثبت صورت گیرد، البته این در صورتی است که ثبت کننده سوء نیت نداشته باشد. چنین شخصی می تواند در صورت عدم شکایت و بعد از سه سال مدعی ثبت علامت شود، اما در صورتی که وجود سوء نیت وی، حتی بعد از سه سال ثابت شود، مدعی حق مالکیت می تواند به طرح شکایت بپردازد و حق استفاده از علامت را به خود انتقال دهد.<br><br></div> text/html 2018-08-07T06:01:18+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh استقلال شرکت تجاری و محدودیت مسئولیت شرکا http://kalaghperes.ir/post/29 <div align="justify">از آنجا که فعالیت های تجاری به ویژه در بازارهایی که رقابت و سرمایه در آن ها نقش اساسی را ایفا می کند با خطرهایی مواجه است که چه بسا به ورشکستگی تاجران بیانجامد، و نیز به لحاظ آنکه امور اقتصادی بزرگ معمولاَ نیاز به سرمایه های کلان و میز مدیریت های کارآمد دارد، لذا از سوی قانونگذاران " شرکت های تجاری " مورد شناسایی قرار گرفتند تا با تاسیس آن ها زمینه برای اجتماع فن آوری، سرمایه و مدیریت در یکجا و تعامل نظام مند بین آن ها فراهم شود.<br>هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.<br>از طریق شرکت تجاری، نه تنها امکان جذب سرمایه های خرد و کلان برای طرح های بزرگ اقتصادی فراهم می شود، بلکه سرمایه گذاران نیز امکان می یابند تقسیم خطر کنند و سرمایه خود را در رشته های مختلف به کار اندازند و از مدیریت های متخصص در هر رشته برای آن بخش از سرمایه استفاده کنند.<br>همه این امکانات در صورتی فراهم می شود که شخصیت حقوقی شرکت ها از شرکا مستقل گردد و در اکثر آن ها حتی در صورت ورشکستگی بدون تقصیر، طلبکاران نتوانند به خود شرکا مراجعه نمایند و مسئولیت آنان در شرکت، محدود باشد به همان مبلغی از سرمایه که به شرکت آورده اند . این زمینه ای است که قانون فراهم آورده است.<br>محدودیت خطر و مسئولیت شرکاء به آورده آنان در اغلب شرکت های تجاری، خلاف اصول و قواعد حقوقی نیست ، زیرا طرف های قرارداد با علم به محدودیت مزبور با شرکت ها معامله می کنند و در واقع به طور ضمنی و بنایی در توافقات شرط می شود که در نهایت ، تنها خود شرکت مسئول انجام تعهدات و پرداخت دیون خواهد بود و جز دارایی و اعتبار آن چیز دیگری تضمین طلب بستانکاران نخواهد بود و آنان حقی نسبت به دارایی شرکاء و سهامداران شرکت نخواهند داشت.<br>در عین حال استدلال فوق تنها در ارتباط با تعهدات و مسئولیت های قراردادی موجه است و شامل مسئولیت هایی که ناشی از الزامات خارج از قرارداد یعنی ایراد خسارت و زیان های ناروا به دیگران است، نمی شود. در موارد اخیر تنها همان تصریح قانونگذار است که می تواند مستند این محدودیت ذکر شود. البته در مورد مسئولیت های یاد شده، زیاندیده همواره حق خواهد داشت از کسانی که شخصاَ وارده&nbsp; به اشخاص ثالث ناشی از تخلفات مدیران از قوانین و مقررات باشد، علاوه بر شرکت، آنان خود نیز شخصاَ در برابر زیاندیدگان مسئول خواهند بود ضمن آنکه شرکت یا شرکا خواهند توانست پس از تادیه خسارت شخص زیاندیده، به مدیران مقصر مراجعه نماید. ( م 12 قانون مسئولیت مدنی، م 118 و 142 ق. ت )<br>همینطور است هر گاه تخلفات مدیران سبب ورشکستگی یا عدم ملائت شرکت شده باشد، که طلبکاران شرکت حق مراجعه به مدیران مسئول را برای دریافت تمام طلب خود خواهند داشت. ( م 143 )<br>بدین ترتیب ملاحظه می شود استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها نمی تواند پوشش حمایتی برای متخلفین از قوانین و مقررات و ایراد زیان های ناروا به اشخاص شود.<br>از طرف دیگر، با عنایت به اینکه شرکت های تجاری صرف نظر از ظاهر اسمشان، یک موسسه تجاری و به تعبیر دیگر یک سازمان هستند که قانون آن ها را موجود و دارای شخصیتی مستقل از تشکیل دهنده محسوب کرده است، منطقاَ فرقی نمی کند که تشکیل دهنده شرکت، یک نفر باشد یا چند نفر.<br>بنابراین علی القاعده یک نفر نیز می تواند یک شرکت تجاری تاسیس کند ( شرکت یک سازمان است نه یک مشارکت ) . البته طبق قانون نتجارت کنونی ایران، تشکیل شرکت تجاری با کمتر از دو نفر ممکن نیست. (م 94 ) ولی در قوانین برخی کشورها این امر پیش بینی شده است.<br>اشخاص حقوقی و شرکت ها نیز می توانند به تاسیس شرکت تجاری اقدام کنند.&nbsp; </div> text/html 2018-08-07T05:52:04+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh نحوه انجام ثبت شرکت عمرانی http://kalaghperes.ir/post/28 <div align="justify">یکی دیگر از شرکت ها، شرکت عمرانی است. عمران در لغت به معنای آبادانی، آبادسازی، توسعه و رونق است. همان طور که از نام آن پیداست، شرکت های عمرانی متولی اجرای پروژه های عمرانی می باشند.<br><b>از جمله مهم ترین زمینه های فعالیت شرکت های عمرانی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:</b><br>1- ساخت و سازها و بناهای دست ساز بشر مانند سدها، ساختمان ها، پل ها و کانال ها<br>2- مشارکت و سرمایه گذاری در احداث شهرک ها ی مسکونی، توریستی، گردشگری، هتل ها، مسافر خانه ها<br>3- مشارکت و راه اندازی واحد های تولیدی، نوسازی، توسعه و تکمیل پروژ های ساختمانی آنها<br>4- سرمایه گذاری و مشارکت در املاک اعم از عرصه و اعیانی، مطالعه و طراحی پروژه های مختلف ساختمانی، تفکیک زمین و آماده سازی، احداث بنا های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، تاسیساتی، ورزشی تفریحی و… ، خرید و فروش مصالح، امکانات، ماشین آلات، تجهیزات و …<br>5- اقدام به ساخت پروژه های عمرانی و ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و … در قالب شرکت حقوقی<br>6- سرمایه گذاری، اجرا و مشارکت در پروژه های صنعتی، سازه های سنگین و بتنی، مقاوم سازی ساختمان ها و سازه ها و بازآفرینی و بازسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی.<br>7- اجرا، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های عمرانی، غیر عمرانی، صنعتی بین المللی به روش پیمانکاری<br>8- کمک و یا اخذ تسهیلات بصورت مستقیم از بانک ها و موسسات مالی بر اساس قوانین و مقررات موجود و بصورت اصولی برای مشتریان خود<br>تمامی این فعالیت ها فقط در قالب شرکت عمرانی امکان پذیر می باشد و افراد حقیقی به تنهایی نمی توانند تمامی این مسئولیت ها را پذیرا باشند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام شرکت عمرانی</b><br><br>عمران یکی از رشته های مهم و پرکار است که دارای شاخه های مرتبط می باشد :<br>1) مهندسی عمران<br>2) مهندسی راه<br>3) مهندسی شهرسازی<br>4) مهندسی نقشه کشی<br>5) مهندسی سازه های عمرانی<br>در انتخاب نام شرکت عمرانی، به این نکته توجه داشته باشید که کلماتی از قبیل عمرانی ، گذر سازه و ..شرحی بر موضوع فعالیت محسوب می شود و در بررسی نام یا نام های درخواستی به منظور رعایت عدم سابقه و تشابه ،جزئی از نام محسوب نمی شود.<br>همچنین، چنانچه در اسم شرکت از کلمه “مهندسی”استفاده گردد ، در این صورت می بایست یکی از اعضای شرکت مدرک مهندسی مرتبط با موضوع شرکت داشته باشد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ثبت شرکت عمرانی</b><br><br>ثبت شرکت عمرانی و ساختمانی نیاز به هیچ گونه اخذ مجوز ندارد. شرکت عمرانی را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت رساند اما توصیه می شود برای این موضوع فعالیت، قالب سهامی خاص را انتخاب نمایید. چرا که شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت بامسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری بوده و اغلب برای افرادی که امور عمرانی، تولیدی و …انجام می دهند مفید است.<br>این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>شرایط ثبت شرکت سهامی خاص:</b><br>_وجود حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس(بازرسین نباید از اعضا باشند)<br>_حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه<br>_حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :</b><br>1. اظهارنامه شرکت ( فرم چاپی )&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 برگ<br>2. اساسنامه شرکت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 جلد<br>3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 نسخه<br>4. صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب&nbsp;&nbsp; 2 نسخه<br>5. فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین<br>6. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.<br>7. ارائه مجوز در صورت نیاز ( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها )<br>8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ( اگر آورده شرکت غیر نقدی<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>شرایط ثبت شرکت عمرانی با مسئولیت محدود:</b><br>_وجود حداقل 2 نفر عضو<br>_حداقل 1.000.000 ریال سرمایه اولیه<br>_تعهد یا پرداخت کل سرمایه<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود :</b><br>1. تقاضانامه ثبت شرکت ( فرم چاپی ) 2 برگ<br>2. شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی )&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 برگ<br>3. اساسنامه شرکت<br>4. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره&nbsp; 2 نسخه<br>5. فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران ( اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)<br>6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه ( در صورت نیاز ) </div> text/html 2018-08-07T05:51:04+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh شرکتهای اشخاص و شرکتهای مختلط http://kalaghperes.ir/post/27 <div align="justify">در ارتباط با شرکتهای مختلط باید یادآور شد&nbsp; که با وجود ماهیت و نیز ساختار دو گانه این دسته از شرکتها وصف شرکتهای اشخاص در آن ها پر رنگ تر از ویژگیهای شرکتهای سرمایه است . مهم ترین ویژگی که باعث گردیده حتی برخی از نویسندگاه حقوقی شرکتهای مختلط رادرردیف شرکتهای شخص قرار دهند ، ممنوعیت دخالت شرکای سهامی یا شرکا با مسئولیت محدود در اداره شرکت است .<br>با این حال شرکتهای مختلط را نمی توان در دسته بندی شرکتهای اشخاص یا سرمایه قرار داد.<br><b>شرکتهای اشخاص ( تضامنی –نسبی)</b><br><br>از آنجا که جز مسئولیت شرکا دیگر مقررات راجع به دو شرکت تضامنی ونسبی تقریبا یکسان است ، لذا به منظور پرهیز از دوباره نویسی احکام و ویژگیهای شرکتهای تضامنی و نسبی یک فصل به بررسی گذاشته می شود.<br>شرکتهای اشخاص در معنای خاص در بر گیرنده دو شرکت تضامنی و نسبی هستند . در نزد برخی نویسندگاه حقوق شرکتهای مختلط نیز در زمره شرکتهای اشخاص دسته بندی می گردند&nbsp; هرچند که جنبه تضامنی شرکتهای اخیر بر چهره مسئولیت محدود شرکا غلبه داشته و اداره شرکتهای مختلط تنها باشرکا ی ضامن صورت می پذیرد با یان حال تلقی شرکتهای مختلط به عنوان شرکت تضامنی و نسبی از هر جهت تابع احکام یکسان بوده و به جز چند مقرره که به تعریف و ویژگیهای خاص شرکت تضامنی و نسبی می پردازد سایر مقررات شرکت تضامنی به شرکتهای نسبی نیز اعمال می گردد. </div> text/html 2018-08-07T05:49:39+01:00 kalaghperes.ir zohre zohreh تبدیل شرکت های سهامی قبل ازقانون 1347 http://kalaghperes.ir/post/26 <div align="justify">نوع دیگری از تبدیل در خصوص شرکت های سهامی که قبل از سال 1347 به صورت سهامی ایجاد شده اند که به علت تفکیک سهامی خاص و عام در قانون موخر می بایستی به موجب ماده 284 لایحه اصلاحی قانون تجارت، تبدیل به یکی از انواع شرکت ها گردند. شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف 3 سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شرکت سهامی خاص یا شرکت سهامی عام در آیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شرکت های تجارتی مذکور درقانون تجارت تبدیل شوند و الا منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال مشمول قانون تجارت خواهند بود.<br>تا هنگامی که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف 3 سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده اند، تابع مقررات مربوط به شرکت های سهامی مذکور در قانون تجارت و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.<br>تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می شود که مرجع ثبت شرکت ها پس از احراز صحت تطبیق، مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی کرده باشد، به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت، تبدیل شرکت مستلزم پرداخت هیچ گونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه هزینه های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می شود.<br>تغییر اساسنامه هر یک از شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به منظور تطبیق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائاً ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد. مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برشد. ترتیب دعوت تشکیل، حد نصاب و اکثریت لازم برای مجامع عادی و فوق العاده به منظور تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی و همچنین اساسنامه معتبر شرکت های موجود در تاریخ تصویب این قانون می باشد.<br><b><br></b></div><div align="justify"><b>• برای آن که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی خاص درآیند باید :</b><br>اولاً: سرمایه آن ها حداقل به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند.<br>ثانیاً: اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح کرده مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نمایند.<br>مرجع ثبت شرکت ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>• برای آن که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شرکت سهامی عام درآیند باید :</b><br>اولاً: سرمایه آن ها به میزانی باشد که برای شرکت های سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند.<br>ثانیاً: در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یک سال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.<br>ثالثاً: اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند. در صورتی که شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون به افزایش سرمایه مبادرت کنند در صورتی که تمام مبالغ اسمی سهام قبلی آن ها تادیه نشده باشد، نسبت به مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر سهم در مورد سهام جدید نیز لازم الرعایه است و در هر حال این نسبت نمی تواند از سی و پنج در صد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد مذکور در این ماده رعایت ماده 165 این قانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.<br>شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند.<br>در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد. شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند :<br>1- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده است.<br>2- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.<br>3- صورت دارایی شرکت، در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت؛ صورت مزبور باید متضمن کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.<br>4- طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که باید به ترتیب مقرر در ماده 174 این قانون تنظیم شده باشد.<br>5- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.<br>مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.<br>کلیه مقررات مذکور در مواد 177 لغایت 181 لایحه اصلاحی قانون تجارت برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام لازم الرعایه است.<br>در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد. در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده 182 این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور در ماده 284 وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد. شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آن ها حداقل به میزان سرمایه شرکت های سهامی عام مذکور در این قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند :<br>1- اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق العاده رسیده باشد.<br>2- صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.<br>3- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد :<br>الف) نام و شماره ثبت شرکت.<br>ب) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن.<br>ج) مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.<br>د) در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.<br>ه) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.<br>و) اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.<br>ز) هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت.<br>ح) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.<br>ط) مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.<br>ی) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.<br>ک) ذکر روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.<br>مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.<br>در آگهی تبدیل شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام، باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد. آگهی تبدیل شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد اقلاً در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی شود. </div>