امروز:

ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید)

نحوه ی پرداخت وجه سهام به هنگام افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید(در شرکت سهامی)
مبلغ اسمی سهام جدید توسط خریداران ممکن است به یکی از طرق زیر پرداخت  شود.
1-پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید بصورت نقدی
در این صورت صاحبان سهام با مراجعه به بانک و تنظیم ورقه  خرید سهم،مبلغ اسمی سهام جدید را نقداَ در وجه شرکت کارسازی می نمایند.برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید تمامی مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام بر عکس سهامی خاص بایستی بطور نقدی پرداخت شود.در حالیکه در شرکت های سهامی خاص به موجب بند 4 از ماده 183 ل.ا.ق.ت مقنن فقط قسمتی از افزایش سرمایه را بصورت غیر نقدی تجویر نموده است.به دیگر سخن افزایش سرمایه تماماَ بصورت غیر نقدی ممنوع می باشد.اما به هنگام تاسیس و تشکیل شرکت های سهامی خاص به موجب ماده 20 ل.ا.ق.ت متضمن غیر نقدی بودن تمام سرمایه شرکت های مزبور،تجویز شده است،مشروط بر آنکه کلیه ی آورده های غیر نقدی تحویل شده و صورت تفکیک آن ها در اظهارنامه منعکس شود.

(متذکر می گردد وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود.تامین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه ی شرکت)
2-افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید(در شرکت سهامی)
در جهت افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده می تواند در صورت تمایل و رضایت طلبکاران مطالبات حال شده ایشان را به سهام جدید تبدیل و و جه مبلغ اسمی سهام جدید را از طریق مطالبات نقدی بستانکاران از شرکت،تادیه و تهاتر نماید.ملاحظه می شود انجام این تهاتر مشروط به رضایت طلبکاران است و مشمول تهاتر قهری موضوع ماده 295 قانون مدنی نمی باشد.
مطابق ماده 185 ل.ا.ق.ت سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد(در شرکت سهامی عام).در ورقه ی خرید سهم باید نکات مندرج در بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 ماده 179 ل.ا.ق.ت قید شود.پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رساندن افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند،همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.
البته گاهی اتفاق می افتد که سهامداران شرکت جهت پیشبرد اهداف شرکت قبلاَ مبالغی را به عنوان قرض و از این قبیل به شرکت داده اند که جزء سرمایه شرکت نبوده و بدین صورت طلبکار شرکت شده اند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده است یا اصطلاحاَ مطالبات سهامداران حال شده است که با تمایل و رضایت طلبکاران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اینگونه مطالبات به سهام جدید تبدیل و به شرح فوق وجه اسمی جدید تادیه و تهاتر می گردد که در صورت حضور کلیه صاحبان سهام تشریفات نشر آگهی لازم نبوده و سهام جدید به نسبت طلب هر سهامدار به وی تعلق می گیرد و فقط ارائه اسناد و مدارک حاکی از تصفیه اینگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند به انضمام صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده آنان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مربوط و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر خریداری شدن کلیه سهام جدید توسط سهامدارانی که مطالبات آن ها حال شده است به مرجع ثبت شرکت ها کافیست.
3-افزایش سرمایه از طریق واریز انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت(در شرکت سهامی)
گفته شد که مجمع عمومی عادی سالیانه پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد،بایستی ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع مزبور سود قابل تقسیم را در وجه صاحبان سهام پرداخت نمایند.قانونگذار در ماده  90 ل.ا.ق.ت شرکت های سهامی می توانند سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام خود را تبدیل به سرمایه نمایند.برای افزایش سرمایه از این طریق که با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد،دیگر ضرورتی ندارد که سهامداران جدید بابت انتشار و صدور سهام جدید مبلغی در وجه شرکت پرداخت نمایند،بلکه مبالغ اسمی سهام خریداری شده جدید از طریق سود سهام تقسیم نشده و اندوخته های آن به نسبت سهام هر یک از سهامداران احتساب و پرداخت شده محسوب می شود.در افزایش سرمایه بدین شکل،چون سهامداران هیچگونه مبلغ جدیدی از بابت افزایش سرمایه پرداخت نمی نمایند،لذا پذیره نویسی سهام جدید  توزیع اوراق سهام،طرح اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن ضرورتی ندارد.
از آن جا که هیات مدیره در اجرای ماده 140 ل.ت.ق.ت موظف است 5 درصد از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی کسر نماید،لذا برابر تبصره 2 از ماده 158 ل.ا.ق.ت انتقال اندوخته قانونی به سرمایه شرکت ممنوع بوده و مجمع عمومی فوق العاده در جهت افزایش سرمایه می تواند اندوخته های اختیاری تقسیم نشده را بکار گیرد.
4-افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت(در شرکت سهامی عام)
الف-اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت:شرکت های سهامی می توانند همزمان با انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام،سرمایه شرکت را افزایش دهند(بند 11 از ماده 58 ل.ا.ق.ت)مقنن به شرکت های سهامی عام اجازه داده است که جهت افزایش سرمایه نوعی اوراق قرضه قابل تعویض یا تبدیل به سهام شرکت صادر نمایند.در صورتیکه شرکت همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض به سهام نماید،در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسان موضوع افزایش سرمایه را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب می نماید.لیکن قبل از انتشار اوراق قرضه بایستی موضوع افزایش سرمایه بوسیله یک یا چند بانک یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی شود و قراردادی که در موضوع اینگونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویسی مبنی بر دادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط مربوط به آن بین شرکت و اینگونه پذیره نویسان منعقد شده است،نیز به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.بنابراین وقتی یک بانک یا موسسه مالی نسبت به مبلغ و میزان افزایش سرمایه پذیره نویسی کرد،در واقع آن را تضمین نموده است،پس از این پذیره نویسی،که قرارداد راجع به آن و شرایط مقرر بین پذیره نویس(بانک یا موسسه مالی)با شرکت منعقد و مورد تصویب مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفت،آنگاه اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت منتشر خواهد شد.اوراق قرضه ای که در مقام افزایش سرمایه انتشار می یابد و علاقه مندان به خرید آن اقدام می کنند به دارندگان خود حق می دهد تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است،اوراق خود را با سهام تعویض نمایند.به این جهت شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه به سهم در متن ورقه قرضه قید تا طرفین مطابق آن عمل نمایند.سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض نسبت به دیگران از حق رجحان برخوردار نیستند.
سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود،با نام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه،وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد.اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد.مگر وقتی که تعویض ورقه مواعد قرضه با سهم احراز گردد(ماده 67 ل.ا.ق.ت) و حتی اشخاص ثالث و طلبکاران نیز نمی توانند این اوراق قرضه را از طریق دادگاه تامین و توقیف نمایند(ماده 68 ل.ا.ق.ت) تعویض اوراق فرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.(ماده 64 ل.ا.ق.ت) چون طلبکار ممکن است ترجیح دهد که به همان وضع طلبکاری خویش باقی بماند و نخواهد خود را درگیر امور شرکت و زیان های احتمالی آن کند،موعد یا مواعد معینه جهت تعویض اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت را مجمع عمومی فوق العاده تعیین می نماید.این موعد یا سررسید باید برابر با موعد و سررسید بازپرداخت وام و اصل بهره باشد که بر روی ورقه قرضه قید می گردد.دارنده اوراق قرضه قابل تعویض به سهام اختیار دارد در موعد و سررسید بازپرداخت به شرکت مراجعه و اصل وام و بهره خود را دریافت دارد و نیز می تواند اوراق قرضه را با سهام تعویض نماید.
ب-اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت:شرکت می تواند همزمان با افزایش سرمایه مبادرت به انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نماید.در اینصورت مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نموده و اجازه انتشار اوراق قرضه را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان اینگونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند،تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیات مدیره خواهد داد.هیات مدیره در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده،اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است،سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت ها،سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ پرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند،سهم خواهد داد.همچنین مفاد ماده 62 ل.ا.ق.ت مبنی بر اینکه افزایش سرمایه قبل از صدور اوراق قرضه باید بوسیله یک یا چند بانک و یا موسسه مالی معتبر پذیره نویسی و همچنین قید شرایط و ترتیب تبدیل ورقه قرضه با سهم در ورقه قرضه قابل تبدیل به سهم نیز رعایت شود(ماده 64 ل.ا.ق.ت)مقنن بین اوراق قرضه قابل تعویض به سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام تفاوت قائل شده است.در مورد اوراق قرضه قابل تعویض به سهام شرکت موظف است که مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه افزایش دهد.حال آنکه در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام هیات مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی در پایان مهلت مقرر(طبق مدلول ماده 70 ل.ا.ق.ت) معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده سرمایه شرکت را افزایش خواهد داد.
در مورد اوراق قرضه قابل تعویض به سهام مقنن طبق ماده 66 ل.ا.ق.ت از تاریخ تصمیم مجمع تا انقضاء موعد اوراق قرضه،صدورسهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران را ممنوع کرده است.ولی مفاد ماده 66 ل.ا.ق.ت را در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام الزام آور می داند.چه در ماده 71 ل.ا.ق.ت فقط رعایت مواد 62 و 64 ل.ا.ق.ت در مورد اینگونه اوراق قرضه لازم الرعایه است.همچنین طبق ماده 68 ل.ا.ق.ت سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین و توقیف نخواهد بود.حال آنکه سهامی که جهت تبدیل با اوراق قرضه صادر می شود،قابل تامین و توقیف است،چون منع قانونی وجود ندارد.علاوه بر آن طبق ماده 67 ل.ا.ق.ت سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود با نام بوده و تا انقضاء موعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان قرضه می باشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد و نقل و انتقال آن وقتی ممکن است که تعویض اوراق قرضه با سهم احراز شده باشد،این الزامات در مورد اوراق قرضه تبدیل به سهام وجود ندارد.
مدارک لازم برای ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص(از طریق صدور سهام جدید)
برای ثبت افزایش سرمایه ی شرکت سهامی خاص (از طریق صدور سهام جدید)فقط تسلیم اظهارنامه به امضای کلیه ی اعضاء هیئت مدیره به انضمام مدارک مشروحه ی زیر به مرجع ثبت شرکت ها کافی است:
1-صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه ی آن را به هیات مدیره داده و در صورت اخیر صورتجلسه ی هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2-یک نسخه از روزنامه که آگهی مربوط به افزایش سرمایه (آگهی موضوع ماده ی 169 ل.ا.ق.ت) در آن انتشار یافته است.
3-اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه ی سهام جدید در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد،شرح امتیازات و موجبات آن باید در اظهارنامه قید شود.
4-در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقدی باشد،سرمایه ی غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم و با صورتجلسه ی مجمع عمومی فوق العاده که با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل و اتخاذ تصمیم شده است،تحویل می گردد.در این خصوص رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 ل.ا.ق.ت الزامی است(ماده یی 183 ل.ا.ق.ت) در صورتیکه صاحبان آورده غیر نقد برای خود مزایای خاصی مطالبه کرده باشند از حق رای هنگام رسیدگی مجمع عمومی فوق العاده محروم خواهند بود  و نیز از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نخواهند شد.مجمع مزبور نمی تواند آورده غیر نقدی را بیش از آنچه که کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی کرده است،قبول نماید.


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

قراردادهای تجارتی چه نقشی در امور شرکت دارند؟


قراردادهای تجارتی عبارتند از رونق و گسترش تجارت و مراحل مختلفی که پیش می‌آید و این گسترش باعث ایجاد راه‌هایی برای بازرگانان می‌شود که در اثر کثرت دفعات عمل، جاری و معمول گردیده و تجار ناچار به تبعیت از آن شده‌اند. در بیشتر کشورها نسبت به قراردادهای تجارتی جنبه‌ی قانونی داده شده و در قوانین مختلف درباره‌ی امور تجاری، آن‌ها را لازم به اجرا دانسته‌اند.

    در قوانین تجاری ایران جز در موارد کمی، قراردادهای تجارتی مورد توجه واقع نشده، پس نسبت به قراردادهایی که در قانون مدنی عنوانی ندارد باید تابع اصل کلی قانون مدنی باشد و اگر قانون مدنی ساکت بود عرف و عادت تجاری در آن جاری خواهد بود.

قصد طرفین در موقع معامله نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال: در مورد خرید و فروش تجاری بیشتر طول مدت برای تهیه و مسافت مورد بحث واقع می‌شود. تاجری از تهران به آمریکا سفارش جنس می‌دهد و پس از مدت چهارماه به نام‌برده تسلیم می‌شود. باید دید عقد بیع (خرید و فروش) از چه زمان منعقد شده و اگر در این مدت مبیع از بین رود، بر عهده‌ی خریدار یا فروشنده است و یا اینکه تاجر تهرانی که جنسی را به تاجر تبریزی می‌فروشد و بعد از این که به مسئول حمل و نقل تحویل داد و جنس از بین رفت آیا مال تلف شده در دست فروشنده بوده یا مشتری. در حقیقت تحویل به متصدی حمل و نقل یا پست که وسیله‌ی مطمئنی است، فروشنده را از آثار تلف شدن مال بر کنار می‌کند یا خیر و اگر قرارداد ساکت بود محل تحویل مبدا است یا مقصد و به عبارت دیگر دست فروشنده در موقع حمل دست امانی بوده یا خیر.

در این قبل موارد که فروش در مقصد را به کلمات اقتصادی (C & F) و فروش در مبدا را (FOB) می‌نامند. قوانین بسیاری در کشورهای متمدن وضع شده اما در ایران باید نظر طرفین را در موقع معامله شرط دانست والا عرف و عادت قراردادهای تجارتی رعایت خواهد شد.


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

ثبت شرکت در کشور انگلستان

ثبت شرکت در کشورهای خارجی اولین گامی بزرگ در راه جهانی شدن کسب و کار شما می باشد و انتخاب این کشورها و اعتبار جهانی و اقتصادی آنها به کسب و کار شما اعتبار ویژه ایی خواهد بخشید.


  اگر برای سرمایه گذاری بین المللی به کشور پهناور انگلستان می اندیشید تلاش می کنیم تا در این مقاله اطلاعاتی در رابطه با اقتصاد ، نحوه سرمایه گذاری ، کسب وکار و فرهنگ این کشور به شما بدهیم :

کشورپهناوری که در منابع فارسی به طور خلاصه انگلستان خوانده و به عبارت صحیح تر بریتانیای كبیر (جزیره ای كه انگلستان، ولز و اسكاتلند وایرلند شمالی را در برمیگیرد این کشور در سواحل شمال غربی اروپا واقع شده است این کشور شامل دو جزیره اصلی می باشد یکی از این جزایر که ولز و انگلستان و اسکاتلند را در خود جای داده است و ایرلند شمالی در دیگر جزیره می باشد.

این کشور از طریف کانال مانش از کشور فرانسه که در غرب انگلستان جای دارد  جدا می شود .پایتخت این کشور لندن می باشد که در بین همگان به آب و هوای مه آلود مشهور است.

واحد پولی این کشور پوند می باشد و از نظر فرهنگی این کشوربه دلیل حجم زیاد مهاجرت دارای تنوع فرهنگی بسیار زیادی می باشد. افراد زیادی از کشورهایی مانند هند و بنگلادش و چین به این کشور مهاجرت کرده اند و به همین دلیل است که لندن بیشتر از اینکه به یک شهر انگلیسی شبیه باشد شبیه به شهری چند ملیتی است. اما با دور شدن از مراکز شهر و شلوغی می توان شاهد بافت سنتی کشور انگلیس بود.  

مذهب اصلی در این کشور مسیحیت است و ۷/۲درصد از مردم آن مسلمان هستند.

زبان های رسمی در این كشور، انگلیسی، ولش و گالیك - اسكاتلندی است، هر چند دو زبان آخر فقط در كشورهای مربوطه صحبت می شوند و اقلیت نسبتا كمی آن را به كار می برند.

حکومت در این کشور سلطنت مشروطه می باشد، این کشور از ثبات سیاسی بسیار زیادی برخور دار است .

اقتصاد در انگلستان:

کشور انگلستان بعد از ایالت متحده آمریکا در رتبه اقتصادی و حجم معالات مالی دومین کشور دنیا می باشد . اقتصاد بریتانیا در بین كشورهای جهان در رده چهارم قرار دارد و قرن بیست و یكم را با رشد اقتصادی فزاینده و سطح بیكاری نسبتا كمی آغاز كرد.

این کشور یکی از موفق ترین و پایدارترین اقتصاد ها در اروپا می باشد و شاید به همین سبب باشد که بسیاری از کشورها و خصوصا کشورهای آسیایی در کشور سرمایه گذاری نموده اند به طوری که در سال 2003 تقریبا یک چهارم کل سرمایه خارجی اروپا مربوط به کشور انگلستان بوده است .

حال اگر با ارئه این توضیحات این کشور را مکان مناسبی برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت یافته اید شرایط و انواع شرکت قابل ثبت شرکت در این کشور را ذکر خواهیم کرد:

 
انواع شرکت قابل ثبت در انگلستان:

1- شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود

Private Companies Limited by Shares – Ltd

2- شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود به ضمانت

Private Companies Limited by Guarantee

3 - شرکتهای خصوصی با مسئولیت نامحدود

Private Unlimited Companies

۴- شرکت تضامنی با مسئولیت محدود

Limited Liability Partnership – LLP

۵- شرکت تضامنی محدود

Limited Partnership

۶- شرکت عمومی با مسئولیت محدود

Public Limited Company

 

مزایای ثبت شرکت در انگلستان :

1- ثبت شرکت بدون نیاز به اقامت و تهیه مسکن در  انگلستان

2- ثبت شرکت بدون نیاز به سفر به انگلستان

3-از تمامی افراد و شرکاء حضور یک نفر کافی می باشد

4- افتتاح حساب بانکی معتبر به نام شرکت

5-ثبت در اداره مالیات و دریافت مجوز واردات به انگلستان

6- وجود محدودیت های بسیار اندک برای سرمایه گذاران خارجی

7- رواج زبان بین المللی انگلیسی و تسلط اکثریت افراد به این زبان

 

شرایط ثبت شرکت در انگلستان :

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در انگلستان

اسکن پاسپورت سهام داران (درصورتی که پاسپورت موجود نباشد میتوان از ترجمه رسمی شناسنامه هم استفاده نمود)

ترجمه رسمی از یکی از قبوض دولتی (قبض تلفن همراه یا آب، گاز و یا هر قبض دولتی دیگر)

برای انتخاب نام برای شرکت در انگلستان می بایست یک نام یک یا چند سیلابی انتخاب نمایید و استعلام قانونی ولازم در رابطه با نام شما انجام می شود و در صورت موافقت نام برای شما ثبت می شود.


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

تحصیل اجازه از مرجع ثبت شرکت ها جهت انتشار اعلامیه پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام


شرکت های سهامی عام قبل از فروش و عرضه  سهام جدید مکلفند بدواَ طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که بایستی بر اساس ماده 174 ل.ا.ق.ت تنظیم شود به انضمام آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت برای کسب اجازه جهت انتشار به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.چنانچه تا آن هنگام شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم نکرده باشد.این مطلب باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.مرجع ثبت شرکت ها طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت انطباق آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز آگهی گردد و در بانکی که  سهام در آن تعهد و پذیره نویسی می شود،در معرض دید علاقه مندان قرار گیرد.در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است،در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده است(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران ظرف مهلت مندرج در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه ی تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در فبال اخذ رسید خواهند پرداخت.در ورقه ی تعهد خرید سهام بایستی نکات مندرج در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت گردیده و در دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگاهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس تسلیم خواهد شد.به موجب  ماده ی 179 پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد:

1-نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
2-سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
3-مبلغ افزایش سرمایه.
4-شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
5-تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن.
6-نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود.
7-هویت و نشانی کامل پذیره نویس.
امضاء ورقه ی سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه ی شرکت و تصمیمات مجامع عمومی است.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره ی شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد.هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره نویس مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان سرمایه باشد هیات مدیره مکلف است ضمن تعیین تعداد سهام دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانک مربوط بدهد.
حداکثر مدتی که طبق ماده 182 ل.ا.ق.ت برای تعیین تکلیف وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه مقرر شده است،9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به ثبت شرکت ها است.هر گاه در این مدت افزایش سرمایه به ثبت نرسد،مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر یک از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و جهت استرداد وجوه پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است،ارسال خواهد داشت.در این صورت هرگونه هزینه ای برای افزایش سرمایه پرداخت و یا تعهد شده باشد،بعهده خود شرکت خواهد بود.
طرح اعلامیه ی پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام برای سهام جدید(در مرحله ی افزایش سرمایه)
1-نام و شماره ثبت شرکت
2-موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
3-مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد نشانه ی شعب آن
4-در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن
5-مبلغ سرمایه ی شرکت قبل از افزایش سرمایه
6-اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد مقدار و امتیازات آن
7-هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
8-شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
9-مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه
10-مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه ی سهم
11-مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تصمیمات مربوط به آن
12-مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
13-مبلغ افزایش سرمایه
14-تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کرده اند.
15-تاریخ شروع و خاتمه ی مهلت پذیره نویسی
16-مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام
17-حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
18-نام بانک،مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن واریز و پرداخته شود.
19-ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
20-آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.
تذکر:
-طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای دارندگان امضاء مجاز شرکت برسد.
-مدت تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید نباید کمتر از دو ماه باشد.


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

ضامن برات کیست و چه مسئولیتی در قبال گیرنده برات بر عهده دارد؟

ممکن است دهنده برات یا ظهرنویس‌ها برای اطمینان دارنده برات ضامن برات معرفی نمایند و دارنده برات به اطمینان و اعتماد به ضامن اقدام به خرید برات نماید. ممکن است ضمانت در خود برات باشد و یا در ورقه جداگانه، اما اگر چنین براتی مورد قبول براتگیر واقع نشد و یا وجه آن وصول نگردید ضامن باید از عهده ضمانت خود برآید.در این قسمت رعایت دو امر مهم لازم است:


     مسئولیت ضامن با کسی که ضمانت از او نموده تضامنی است به این معنی که کسی که ضامن معرفی نموده و خود ضامن هر دو مشترکاً مسئول پرداخت وجه و خسارت‌اند.
    برخلاف ماده ۶۹۸ قانون مدنی ذمه مضمون‌عنه بری نمی‌شود، بلکه ذمه ضامن ضمیمه ذمه مضمون‌عنه می‌شود.
     ضامن فقط با کسی که ضمانت از او را نموده مسئولیت مشترک دارد و ضمانت او ناظر به سایر مسئولین نخواهد بود.


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

سیستم استعلام ثبت شرکت ها چیست؟

امروزه با ازدیاد جمعیت و بزرگتر شدن شهر ها بسیاری از مفاهیم و ارزش ها از قبل متفاوت گردیده است چناچه شاید در گذشته فردی با اتکاء به نامی که در بازار تجارت داشت و با توجه به اعتبار این نام قادر به حضور در عرصه های اقتصادی می بود و بسیاری از همین گونه فعالیت ها و داد و ستد ها بر پایه اطمینان و کلامی که بر لب رانده  می شد شکل می گرفت، اما امروزه با توجه به رشد سر سام آور جمعیت و اصول زندگی شهر نشینی و به ویژه زندگی در ابر شهرهایی مانند تهران افراد را به سمت انواع دیگری از کسب و کار و جلب اعتبار در بازار کار سوق می دهد و نکاتی بیش از شناخت و اعتماد فردی انسان ها نسبت به یکدیگر حائز اهمیت می شود به طوری که قوانینی به همین منظور تدوین گردیده است، که شامل مواردی از حقوق یک مجوعه اقتصادی ،حقوق مشتریان آنها و در مواردی روابط شرکاء در آن مجموعه می باشد. شاید احساس نیاز به همین قوانین بوده است که امروزه منجر به تدوین قوانین تجاری و ثبت شرکت ها شده است تا به هم به شراکت افراد وجه قانونی بدهد و تمامی حقوق و وظایف شرکا از ابتدا مشخص شده باشد و هم به مشتری و مراجع این مجموعه ها کمک نماید تا مجموعه ایی را انتخاب نمایند که از لحاظ قانونی شناخته شده و قابل پیگیری باشند که در غیر این صورت عواقب این انتخاب نادرست به عهده خود فرد می باشد چرا که به سراغ مجموعه ایی نامعتبر رفته است این سری قوانین که به قانون تجارت معروف است و علم وتسلط شما به این قوانین به عنوان مشتری یا صاحب یک مجموعه اقتصادی باعث موفقیت هر چه بیشتر شما خواهد شد .


 یکی از این قوانین و امکاناتی  که شاید برای اکثر افراد ، مجموعه ها وشرکت ها ضرورری باشد امکان استفاده از سیستم استعلام ثبت شرکت ها می باشد. بنا بر باب سوم در قانون تجارت انواع شرکت های تجاریی که  در زیر نامبرده می شود در ایران قابل ثبت هستند:

1 - شركت سهامی.

2 - شركت با مسئولیت محدود.

3 - شركت تضامنی

4 - شركت مختلط غیرسهامی.

5 - شركت مختلط سهامی.

6 - شركت نسبی.

7 - شركت تعاونی تولیدومصرف.

نکته اول و مهم در ارتباط با شرکت های تجاری هفت گانه این است که ((این شرکت ها صرف نظر از نوع فعالیت شرکت تجاری محسوب می شوند اگر چه به طور مثال خدماتی ارائه دهند.))

تمامی این انواع این شرکت ها پس از تکمیل مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت از اداره ثبت برای مشتریان قابل پیگیری و استعلام می باشند و چنانچه اطلاعات مجموعه ایی در این استعلام یافت نشد حاکی از آن است که این مجموعه به عنوان شرکت به طور قانونی ثبت نشده است وبالطبع همانگونه که اشاره شد ممکن است همکاری با آن عواقب قانونی برای شما به همراه داشته باشد .

برای استعلام ثبت شرکت ها چگونه اقدام نمایید:

اداره ثبت شرکت ها در پی حرکت به سوی مکانیزه کردن اکثر سیستم های این مجموعه این خدمت را نیز به صورت اینترنتی و آن لاین به شما ارائه می دهد با مراجعه به آدرس:

http://ilenc.ir/LegalPersonSearch.aspx

درخواست استعلام خود را با اطلاعاتی که از شرکت مورد نظر دارید وارد نمایید و در صورت ثبت شدن شرکت مورد نظر اطلاعات لازم از ثبت آن در اختیار شما قرار می گیرد.

 و همچنین برای دسترسی به جزئیات آگهی رسمی چاپ شده در روزنامه به آدرس :

http://www.rooznamehrasmi.ir/news/newslist.aspx


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

موضوعاتی که برای ثبت شرکت نیاز به اخذ مجوز ندارند


موضوع فعالیت هر شرکت نشان دهنده ی هویت شرکت است،به همین منظور موضوع شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است.
موضوعات فعالیت برای ثبت شرکت به سه گروه تقسیم می شود:
1-موضوعاتی که به کلی غیر قابل ثبت و فعالیت هستند.
2-موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند.

3-موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.
موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند شامل 23 ماده می باشد که در مطالب پیشین آن ها را توضیح دادیم.در این قسمت به مواردی می پردازیم که پیش از ثبت شرکت نیازی به دریافت مجوز از مرجع خاصی ندارند.این موارد عبارتند ار:
-تهیه،ترکیب،توزیع و فروش انواع داروها و مواد بیولوژی مخصوص دام
-خدمات سرویس های رادیویی و خدمات تجهیزات رادیویی
-امور دلالی،حق العمل کاری و نمایندگی تجاری
-خرید و فروش کلیه اموال منقول
-امور خدماتی و نظافت
-اشتغال و به عهده گیری امور نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی
-ارائه ی خدمات ورزشی و انجام هرگونه خدمات ورزشی از جمله تاسیس باشگاه ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی در رشته های مختلف
-بارگیری،تخلیه یا ترخیص کالا
-خدمات isp اینترنت،توزیع اینترنت و انتقال دیتا
-خدمات مخابراتی تلفن ثابت و تلفن همراه بین المللی ماهواره ای
-واردات و همچنین ساخت،عرضه و فروش فراورده های بیولوژیک همچون سرم و واکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی
-واردات،صادرات،تولید،بسته بندی،فرمولیزاسیون و توزیع و فروش انواع سموم دفع آفت ها و بیماری گیاهی
-واردات محصولات کشاورزی از قبیل بذر،پیاز،قلمه،پیوند،ریشه،میوه،نهال یا تخم گیاهان
-تصدی به امور حمل و نقل ریلی بار و مسافر و خدمات تعمیر،نگهداری و سرویس خطوط حمل و نقل ریلی
-تصدی به خدمات پزشکی از قبیل تاسیس موسسات بهداشتی درمانی،بیمارستان،زایشگاه،آسایشگاه،آزمایشگاه،لابراتور و داروسازی،داروخانه،حجامت و...
-تولید محصولات کشاورزی و ارائه ی خدمات به کشاورزان از قبیل تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی،تولید محصولات دامی-کشاورزی،مسطح نمودن زمین های کشاورزی،مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی کشاورزی
-ارائه ی خدمات پستی مرسولات داخلی،توزیع و فروش تمبرهای پستی و یادبود
-آموزش های کایت و گلایدر و هواپیما و هلیکوپتر و چتر و بالن
-خدمات حمل و نقل درون شهری از آژانس اتومبیل یا پیک موتوری
-طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی
-خدمات انتقال دیتا از طریق ماهواره
-خدمات امدادی و کمک های اولیه
-فعالیت های بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای
-امور مرتبط با مراکز معاینه فنی اتومبیل و موتورسیکلت
-طراحی،اجرا،فروش و خدمات تجهیزات ادوات ایمنی و آتش نشانی
-صندوق های حمایت از گسترش بخش کشاورزی
-فعالیت های مرتبط با نظام مهندسی در زمینه های پروژه های سد سازی و شهرسازی و...
-تصدی به امر ساخت سردخانه و مجتمع های کشاورزی،یا مجتمع پرورش حیوانات و آبزیان
-عملیات ساخت و ساختمان در اموری همچون راه،ساختمان و یا شبکه های آب رسانی
-ارائه ی خدمات در رابطه با آب رسانی،گازرسانی و برق رسانی
-ارائه ی خدمات و اداره سالن های نمایش،برگزاری مراسم و جشن ها و کنفرانس ها
-فعالیت های کاریابی و ارائه تسهیلات به کارجویان و مشاوره روابط کارگر و کارفرما
-تصدی به امور حقوقی،وکالت،داوری و حل و فصل دعاوی
-تصدی کلیه امور مرتبط با ترابری دریایی،تخلیه،بارگیری و بازرسی کشتی و کالای کشتی ها
-انتشار و توزیع نشریه و یا تصدی به امور مطبوعاتی
-بازرسی کنترل کیفیت،بازرسی کالا و مشاوره و صدور استاندارد
-تاسیس مراکز روان شناسی و مشاوره و روانکاوی
-فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیک
-فعالیت های مربوط به محیط زیست
-مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه داده ها
-تولید و ارائه خدمات سخت افزاری رایانه،تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری،ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و خدمات مرتبط


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

اسناد در وجه حامل چیست و مقررات مربوط به آن چگونه است؟


اسناد در وجه حامل به اسنادی گفته می‌شود که دارنده‌ی آن محق در وصول وجه آن است و نقل و انتقالات آن به وسیله‌ی قبض و اقباض انجام می‌شود.

براساس ماده  ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت است به این دلیل دارنده‌ی آن مالک شناخته می‌شود، مگر خلاف آن ثابت شود. مانند: سهام بی‌ نام شرکت‌ ها و سفته در وجه حامل و سهام قرضه‌های بی نام و امثال آن‌ها.
در اینگونه اسناد، مدیون باید در صورت رسیدن مدت، وجه آن را به هر کس که سند را ارائه داد بپردازد، زیرا قانون فرض می‌کند که دارنده‌ی هر سند در وجه حامل، مالک است و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود. با این وجود در موارد زیر تادیه اسناد در وجه حامل انجام نمی‌شود:

     هر زمان خلاف مالکیت دارنده‌ی سند در دادگاه ثابت شده باشد.
     هنگامی که مقامات قضایی یا پلیس تادیه وجه آن را منع نموده باشند.
    از آنجایی که  تادیه در مقابل اخذ سند انجام می‌شود و هر زمان دارنده‌ی سند حاضر به تسلیم نشود. اگر مالک سند، سند خود را مفقود کند و دادگاه حکم ابطال سند مفقود شده را صادر کند، تادیه انجام می‌شود.

مفقود شدن اسناد در وجه حامل

در صورتی که اسناد در وجه حامل مفقود شود، مالک باید برای صدور حکم ابطال آن به دادگاه مراجعه نماید و به یکی از روش‌های زیر رفتار می‌شود:

     هرگاه اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا ضمیمه باشد و همچنین سند در وجه حاملی که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد سود یا منفعتی را مرتباً دریافت کند مفقود شود «مدعی باید در دادگاه، محل اقامت مدیون را معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً مفقود شده است».
    اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است. در هر کدام از این دو حالت اگر دادگاه ادعای مدعی را بنابر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله‌ی آگهی در جرائد، به دارنده مجهول سند اخطار کند که هرگاه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد، دادگاه می‌تواند موقع مناسب مدتی بیش از سه سال تعیین کند. این آگهی سه دفعه باید در روزنامه رسمی منتشر شود و دادگاه می‌تواند آگهی در دفترهای دیگر را نیز مقرر دارد. چون مدت ابراز سند را قانون سه سال دانسته و ممکن است ضمن این مدت موقع اخذ منافع یا وجه خود سند برسد. برای این که حقی از مدعی مفقود شدن سند فوت نشود. در ماده ۳۲۵ قانون مدنی می‌گوید که به تقاضای مدعی، دادگاه می‌تواند برای مدیون این را غیر مجاز کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تامینی که دادگاه تصویب نماید.

پس از انتشار آگهی که دادگاه به وسایل مقتضی به اطلاع عموم می‌رساند از دو حال خارج نخواهد بود:

     یا سند در نزد کسی است که به دادگاه ابراز می‌نماید.
    یا اصلاً در ظرف مدت سه سال کسی برای ارائه آن مراجعه نمی‌کند.

چنانچه پس از آگهی سند مفقود ابراز شود، چون تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. در این صورت سند متعلق به ابراز کننده آن خواهد بود و برای ثبوت خلاف آن دادگاه مهلت متناسبی به مدعی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضاء مهلت، دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند و خلاف اظهار دارنده سند را در موضوع مالکیت آن به ثبوت نرساند محکوم شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد شد. هرگاه در ظرف مهلت سه سال مذکور، سند از ناحیه‌ی کسی ابراز نشد، دادگاه حکم ابطال آن را صادر خواهد نمود. مفاد حکم ابطال فوراً به وسیله درج در مجله‌ی رسمی و سایر وسایل دیگر که دادگاه مقتضی بداند از قبیل درج در سایر روزنامه‌ها و یا الصاق آگهی به دیوارها و یا اعلام در رادیو به اطلاع عموم خواهد رسید. براساس ماده ۳۳۱ قانون مدنی:

    پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا در زمان مناسب اوراق کوپن تازه به او بدهند اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت.

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن‌هایی که در ضمن جریان دعوی لازم التادیه می‌شود به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
اگر سند مفقود شده غیر از اسنادی باشد که در بالا شرح داده شد. به عنوان مثال: شخصی سفته در وجه حامل داشت و مفقود شده بود در این مور دادگاه در صورتی که ادعای سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و پس از انقضاء اجل در صورت موجل بودن به صندوق دادگستری بسپارد.
اگر قبل از انقضاء مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن قابل مطالبه نیست سند ابراز شد، دادگاه به مدعی مهلت متناسبی می دهد که دلایل خود را دائر به عدم مالکیت دارنده سند اظهار نماید و اگر اصلاً ابراز نشد وجهی که در صندوق دادگستری امانت گذارده شد به مدعی داده می‌شود.
اسکناس نوعی سند در وجه حامل

اسکناس، یک نوع سند در وجه حامل است، در صورت گم شدن شامل مقررات گفته شده نیست. در صورتی که اسکناسی از کسی مفقود شد بانک را  نمی‌توان وادار به عدم تادیه وجه آن نمود و یا برای پیدا شدن آن آگهی کرد، بلکه اگر کسی مدعی باشد که اسکناس به خصوصی که مثلاً شماره‌ی آن معلوم است متعلق به نام برده است که دیگری تصاحب نموده، باید به دادگاه مراجعه و مالکیت خود را به اثبات برساند.


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

انتقال علائم تجاری


علامت،به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود.با علامت تجارتی ،کالا یا محصول نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمیز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه،ممکن و به آسانی میسر شود.

 ماده ی اول قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 شمسی ،در مورد علامت تجارتی چنین می گوید: «علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش ، تصویر ، رقم  ، حرف  ، عبارت ، مهر ، لفافه و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی  ، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود.»

علامت تجارتی و صنعتی،امروزه از لحاظ اقتصادی و بازاریابی،دارای اهمیت زیاد است و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور،به انتخاب و خرید مبادرت می کنند.به عبارتی دیگر ،علامت تجارتی برای معرفی و جهت تمیز و تشخیص همه ی انواع کالاها و محصولاتی که به وسیله ی یک تاجر یا یک کارخانه عرضه یا تهیه می شود،مورد استفاده قرار می گیرد.ولی اگر علامتی برای معرفی تولید و محصول معینی بکار رود،به آن علامت صنعتی گفته می شود.علامت تجارتی و علامت صنعتی تحت عنوان«مارک»به یک معنا استعمال می شوند.

علائم تجاری قابل انتقال اند و جزء حقوق تجارتی دارنده ی آن است وصاحب علامت می تواند آن را به دیگری انتقال دهد ، زیرا حق داشتن علامت یک نوع امتیازی است که به خودی خود دارای ارزش است و حق تجارتی محسوب می شود.به این جهت جز اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می شود.لیکن می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.بدین ترتیب، تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت های ثالث داده می شود که می تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.

قانون ثبت علائم و اختراعات ، مصوب سال 1310 و آئین نامه ی اجرایی این قانون ،مصوب سال 1337 مبنای حمایت می باشد.کسی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و کسی که علامت به طور موقتی یا دائمی از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از علامت تجاری استفاده کند.

به موجب ماده ی 12: علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات  قانون به ثبت رسیده باشد.برای ثبت انتقال باید اظهارنامه ی جداگانه و سواد مصدق  سند انتقال و در صورتی که انتقال قهری  و به طریق ارث باشد سواد مصدق هر سند دیگری که مثبت انتقال به طریق ارث باشد به دایره ی ثبت علائم تسلیم شود تا پس از ثبت در ذیل ثبت اولیه و آگهی در مجله ی رسمی،تشریفات ثبت انجام گردد.

در صورتی که صاحب علامت بخواهد در جزئیات علامت تغییر دهد و یا به طبقات محصولی که علامت برای آن اختصاص داده شده اضافه کند، - مثلاَ علامتی که برای بسته های چای ثبت نموده برای لوازم آرایش نیز اختصاص دهد- ،باید به موجب اظهارنامه ی جداگانه تقاضا نماید تا دائره ی ثبت علائم با ثبت آن در ذیل ثبت اصلی و آگهی در مجله ی رسمی تصدیق مجددی به تقاضاکننده ی ثبت بدهد.

قانون،علائم تجارتی را که حق استعمال انحصاری آن به اشخاص معین داده شده،مورد حمایت خود قرار داده و اشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه در رواج علامات تجارتی هست اشخاص متعددی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه ی خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف از آن محروم شده است(ماده ی 49).در واقع قانون ،عدم النفع را در این مورد جز خسارت قرار داده است.علاوه بر آن مقررات سختی برای تعقیب جزائی وضع گردیده است.

لذا ،هر گاه کسی که تقاضای ثبت علامت بازرگانی معینی را کند و دیگری آن را عین علامت ثبت شده ی خود بداند یا آن را شبیه علامت خود تشخیص دهد به طوری که شباهت مذکور مصرف کنندگان عادی اجناس وی را به اشتباه اندازد می تواند به ثبت علامت او اعتراض کند.سیستم ثبت علامات تجارتی در ایران طریقه ی اعلامی است.رسیدگی اداره ی ثبت محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده ی قبلی نداشته باشد.چون تشخیص شباهت بین دو علامت امری است نظری،ممکن است علامت طوری معرفی شده باشد که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نگردد یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد.زیرا قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات تصریح می کند که شباهت علامت با دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه اندازد.علاوه بر آن ممکن است شخصی هنوز تقاضای ثبت علامت خود را ننموده باشد و قبل از آن که او اقدام کند شخص دیگری همان علامت را بخواهد به نام خود ثبت کند.به این جهت ماده ی 16 ق.ث.ع.ا مقرر می دارد:

اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:

1-کسانی که آن علامت را علامت تجارتی خود می دانند.

2-کسانی که آن علامت با علامت آن ها به اندازه ای شباهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.

در هر یک از دو صورت فوق الذکر اگر معترض کسی باشد که علامت قبلاَ به اسم او ثبت نشده باشد باید در حین اعتراض برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده،حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاَ تادیه نماید.در مورد کسانی که موسسه ی آن ها در خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی 4 می باشد.بنابراین اعتراض به ثبت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید یا بعد از ثبت آن که در مطالب پیشین ،تحت عنوان اعتراض به ثبت علائم تجارتی مفصلاَ به این مبحث پرداخته ایم.


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

عناصر معنابخش نام تجاری

عناصر معنابخش نام تجاری، باید به گونه ای سازماندهی و هماهنگی شوند تا بتوان بر پایه ی آن ،ارزش ویژه ی مبتنی بر مشتری رابوجود آورد. در این قسمت به تشریح و توضیح عناصر معنابخش نام تجاری می پردازیم.
۱‐ عنوان نام تجاری:

یکی از مهمترین عناصر نام تجاری،عنوان نام تجاری است. عنوان نام تجاری در چند کلمه می تواند بیانگر ویژگی های نام تجاری باشد،زیراعنوان نام تجاری، در ذهن مشتری، به شدت با محصول گره خورده است. بنابراین تغییر در آن نسبت به سایر عناصر دیگر نام تجاری، سخت تر است.
بدین ترتیب، در هنگام انتخاب نام تجاری بایستی به تمامی جنبه های نام تجاری توجه نمود.درواقع نام و نشان تجاری می تواند ویژگی های هویت نام تجاری و موضع محصول را نشان دهد.
۲‐ نشان ها و سمبل ها:
اگرچه عنوان نام تجاری عنصر اصلی نام تجاری است، اما عناصر دیداری نیز نقش بسزایی در به وجود آوردن ارزش ویژه ی نام تجاری و آگاهی از نام تجاری ایفا می کند. در تحقیقی، احساسات مشتریان در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله ی اول، فقط عنوان نام تجاری ارائه شد واحساسات مشتریان مورد سنجش قرار گرفت. در مرحله ی دوم، عنوان نام تجاری به همراه نشانش ارائه شد و احساسات مشتریان برای بار دوم مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که تا حد معناداری،احساسات دو گروه با یکدیگر متفاوت بودند. بنابراین نشان ها دارای معنا و ویژگی هستند و قادر به تغییر ادراکات مشتریان از نام تجاری و محصول می باشند.به بیانی دیگر،نشان هاوسمبل ها روشی مناسب جهت شناسایی محصولات هستند و این ویژگی به دلیل قابل تشخیص بودن این نشانه هااست.از دید دیگر،این ویژگی ها و نشان ها قابل انطباق بوده، زیرا آن ها اغلب کلامی نیستند و به خوبی می توانند از بین فرهنگ ها و طبقات مختلف محصول عبور کنند.
3‐ کاراکترهای شخصیتی :
کاراکترها نوعی دیگر از سمبل های نام تجاری هستند که به مثابه ی انسان یا ویژگی های واقعی و ...نمایان می شوند. به دلیل اینکه اغلب آن ها رنگی بوده و تصورات را ایجاد می کنند، در ایجاد آگاهی ازنام تجاری بسیار مؤثر می باشند. همچنین از آنجا که به طور مستقیم معنای محصول را ندارند، به راحتی آن ها را می توان در بین طبقات مختلف محصول عبور داد.
۴‐ شعارها:
اطلاعات توصیفی در جملات کوتاه در مورد نام تجاری را شعار می گویند که نقش مهمی را در برنامه های بازاریابی خصوصاَ تبلیغات ایفا می نماید.
شعارها، همانند عنوان نام تجاری، ابزارهایی برای ایجاد ارزش ویژه ی نام تجاری  محسوب می شوند  و معمولاَ نسبت به سایر عناصر نام تجاری، در طول زمان راحت تر تغییر می کنند و بازاریابان در مورد آن ها انعطاف پذیری بیشتری دارند.
۵‐ بسته بندی:
بسته بندی یکی از مهمترین عناصر ایجاد ارزش ویژه ی نام تجاری است. از دید مشتری و سازمان،بسته بندی باید چندین هدف را برآورده سازد که برخی از آن ها عبارتند از شناسائی نام تجاری،برانگیزاننده، ارائه اطلاعات توصیفی و تسهیل حمل و نقل محصول و حفاظت از آن، تسهیل نگهداری وذخیره کردن، کمک به مصرف محصول و ... . بازاریابان باید در بسته بندی، اجزاء زیبائی شناختی و کارکردی را مطابق با سلیقه و فرهنگ مصرف کنندگان در نظر بگیرند. ویژگی های زیبائی شناختی آن شامل رنگ، طراحی، اندازه و جنس، گرافیک و ... است.ظاهر بسته بندی اغلب یکی از ویژگی هایی است که مشتریان توسط آن با یک نام تجاری برانگیخته می شوند. بسته بندی می تواند یکی از ابزارهای مهم تشخیص نام تجاری و انتقال یا ارائه اطلاعاتی به منظور ساخت یا تقویت ویژگی های ارزشمند نام تجاری باشد. همچنین نوآوری در بسته بندی می تواند یک نقطه تمایز برای نام تجاری ایجاد کند. تحقیقات نشان داده است که تغییر در بسته بندی می تواند سریعاَ در فروش اثر بگذارد.


نوشته شده در : یکشنبه 17 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

سایتهای برتر


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


نوشته شده در : دوشنبه 11 تیر 1397  توسط : zohre zohreh.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات